Ordlista till sjukvården

A

abort -en -er En kvinna som har ett foster (mycket litet barn) i magen, kan få abort om hon inte kan eller inte vill föda barnet. Då tar en läkare bort fostret.

aids = Acquired Immuno Deficiency Syndrome som betyder immun*-bristsjukdom. Ett syndrom är en grupp olika sjukdomstecken

akut Till exempel akut tandvård = tandvård som man måste få genast, B är akut sjuk. = B har blivit sjuk snabbt och oväntat

alkoholist -en -er = en person som missbrukar alkohol, som känner att han/hon måste dricka alkohol

alkoholmissbruk -et - = när man dricker så mycket alkohol att det skadar kroppen

alkoholskad/a -an -or = en skada som man får av att dricka för mycket alkohol, t ex högt blodtryck och sjuk lever*

amm/a -ar -ade -at = när mamman ger barnet mjölk från bröstet

amning -en = när en kvinna ger mjölk ur sitt bröst till ett barn

analsex = sex i ändtarmen (colon, där bajset kommer ut)

anhörig = till exempel bror, syster, mamma, pappa eller son, dotter

anmäl/a -er -de -t Här: Läkaren måste anmäla att hon är smittad*. = Läkaren måste skriva och berätta om hennes sjukdom.

anmäl/an -an -ningar Du ska genast göra en anmälan till försäkringsbolaget. = Du ska skriva till försäkringsbolaget nu och förklara vad du vill ha pengar för.

ansiktsskydd -et - = ett skydd som man har för ansiktet för att man inte ska smitta*

ansluten Läkaren är ansluten till försäkringskassan. = Läkaren har ett avtal med försäkringskassan - den betalar en del av avgiften för läkarens arbete.

ansvarig Hon är ansvarig för verksamheten. = Det är hon som bestämmer och som får skulden* om något är fel.

anvis/a -ar -ade -at Här: SIV anvisar en läkare. = SIV säger, vilken läkare man ska gå till.

assistans -en Han får personlig assistans. = Han får hjälp av en person, t ex när han tvättar sig och klär på sig.

assistent -en -er = någon som hjälper andra. Assistenter i skolan hjälper eleverna.

avbryt/a -er avbröt avbrutit = sluta innan något är färdigt, till exempel en graviditet*, eller avbryta någon när de pratar - inte låta dem prata färdigt

avgiftning -en -ar Missbrukaren läggs in för avgiftning. = Missbrukaren läggs in på sjukhus, för att alla gifter (t ex narkotika eller alkohol) ska bort ur kroppen.

avlösning -en Föräldrarna får avlösning. = Det kommer en annan person och ser till deras barn, så att föräldrarna får ledigt.


B

bakterie -n -r = små, små levande organismer. En del bakterier är bra, t ex de som finns i yoghurt. Andra kan man få sjukdomar av.

barnlöshet -en = när man inte kan få barn

barnmorsk/a -an -or = en sjuksköterska som är utbildad för att hjälpa kvinnor som föder eller ska föda barn

bedriv/a -er bedrev bedrivit = ha en verksamhet

befruktning -en -ar = när en spermie* från en man befruktar ett ägg från en kvinna, t ex vid ett samlag. Då blir det ett barn.

behandl/a - ar -ade -at De behandlar barnlösa par. = De hjälper par som har svårt att få barn. De gör det lättare för dem att få barn.

behandling -en -ar Han får behandling för sin sjukdom = Han får t ex medicin, operation eller vård på sjukhus.
Han får behandling hos tandläkaren. = Tandläkaren lagar hans tänder.

bero -r -dde -tt Hålen i tänderna kan bero på maten. = Det kan vara maten som gör att det har blivit hål i tänderna.

beroende -t -n Cigaretter är ett beroende för A. = A måste röka många cigaretter varje dag.
Vi är beroende av... = Vi måste ha...

bevis/a -ar -ade -at = visa genom t.ex. en rapport från experter

blivande En blivande förälder = en person som ska bli mamma eller pappa

blodkropp -en -ar I blodet finns vita och röda blodkroppar. De vita kämpar emot infektioner

blodprov -et - ett prov som man gör för att se att man inte har för lite järn i blodet t.ex.

blodtransfusion -en -er = när en person får blod från en annan person

blodtryck -et - Sjuksköterskan mäter blodtrycket. = Sjuksköterskan mäter det tryck som driver blodet genom ådrorna.

blödning -en -ar Här: när det kommer blod ur slidan (vagina)

borr/a -ar -ade -at Hon borrar i tanden.

bot/a -ar -ade -at = göra så att en sjuk person blir frisk

broschyr -en -er = en mycket tunn bok, ibland bara två blad

bryt/a -er bröt brutit Bryta mot reglerna = inte följa reglerna

bäcken -et -

bör (bör/a - borde bort) Du bör göra det. = Det är bäst att du gör det.


C

cannabis -en = cannabis sativa, en växt som man använder som narkotika*

cp-skad/a -an -or Cerebral pares = en skada i hjärnan som gör att musklerna fungerar dåligt


D

dagcent/er -ret -er = en lokal där handikappade kan arbeta och vara med i olika aktiviteter

diabetes = en sjukdom där kroppen producerar för lite insulin, så det blir för mycket socker i blodet

diabetiker -n - Gun är diabetiker. = Hon har sockersjuka. Kroppen producerar för lite insulin, så att det blir för mycket socker i blodet.

diagnos -en -er Läkaren ställer en diagnos. = Läkaren undersöker patienten och säger vad som är fel.

distriktsskötersk/a -an -or = en sjuksköterska som arbetar på vårdcentralen i ett distrikt

dold B är kär i M. B talar inte om det för någon. Det är en dold (hemlig) kärlek.

dom -en -ar = domstolens beslut

donation -en -er Här: hon sa ja till donationen. = Hon sa ja till att ge bort delar av sin kropp när hon dör

donationskort -et - = ett kort där man skriver om man vill ge en annan person delar av sin kropp när man dör (finns på apoteket)

doner/a -ar -ade -at = ge bort

dödlig = som man kan dö av


E

erbjud/as -s erbjöds erbjudits Hon ska erbjudas stödsamtal. = Man ska tala om för henne att hon kan få stödsamtal om hon vill.

erin/ran -ran -ringar Han fick en erinran. = Han fick veta att han hade gjort fel, men han fick inget straff.

ersättning -en -ar Här: pengar

eventuell Tandläkaren ska laga alla eventuella hål. = Tandläkaren ska laga hålen, om det finns några.

eventuellt = kanske


F

fall -et - Här: Det är intressanta fall. = Patienterna har problem som är intressanta för tandläkaren.

fantasi -n -er Flickan är en prinsessa i sin fantasi. = Hon tänker att hon är en prinsessa.

fertil Hon är fertil. = Hon kan få barn.

fertilitet -en A har låg fertilitet. = A har svårt att få barn. B har hög fertilitet. = B har lätt att få barn. fixer/a -ar -ade -at = sätta fast

fluor = ett ämne i vatten som gör att det inte så lätt blir hål i tänderna. Det finns olika mycket fluor i vattnet på olika ställen i landet. I Stockholm finns det inte så mycket och därför är det bra att äta fluortabletter här.

folkbokförd Han är folkbokförd i Sundsvall. = Han bor i Sundsvall och skatteförvaltningen där har hans namn, adress, ålder, nationalitet etc i sin dator.

fost/er -ret -er = ett barn som fortfarande ligger i sin mammas mage

frivillig Det är frivilligt att gå till barnmorskan*. = Man måste inte gå, man kan gå om man vill.

färdtjänst -en -er = när man får åka taxi billigare eller åka med färdtjänstens speciella bussar, t ex när man ska arbeta, studera eller handla mat

förbrukningsvar/a -an -or = föreläsare -n - = en person som talar inför många människor om något han kan bra

företagshälsovård -en = när arbetsgivaren betalar för sina anställdas sjukvård

förlossning -en -ar = när en kvinna föder ett barn

försvar -et - Här: kroppens försvar = det som gör att man inte blir sjuk

förtur -en -er Han får förtur till daghemmet. = Han får plats på daghemmet före de andra barnen.


G

giftig Innehållet i burken är giftigt. = Det är farligt att äta. Man kan bli sjuk eller dö av det.

gravid Hon är gravid. = Hon har ett barn i magen.

graviditet -en -er = den tid man har ett barn i magen

graviditetstest -et -en ett prov som man gör för att se om man är gravid*

gruppbost/ad -aden -äder = en stor lägenhet eller villa där handikappad* bor tillsammans och får hjälp av personal

gynekolog -en -er = läkare som är specialist på kvinnors sjukdomar, Gynekologen tar till exempel hand om gravida* kvinnor


H

handikapp -et - Han har ett handikapp. = Han kan t ex inte röra sig, se, höra eller känna lika bra som alla andra.

handikapprörelsen = alla handikapporganisationer i Sverige

hasch -et = narkotika* från växten cannabis* sativa

helg -en -er Från början var helg en helig dag, Guds dag. Nu är helgen de dagar man inte brukar arbeta, alltså lördag-söndag.

hembränt = alkohol som någon har gjort själv

hemtjänst -en = en kommunal service till gamla eller sjuka. Personer som jobbar i hemtjänsten går hem till gamla och sjuka och hjälper dem att t ex handla mat och städa.

hiv = Humant immunbristvirus. Hiv-viruset skadar människans vita blodkroppar* så att hon inte har något försvar* mot infektioner*. homeopat -en -er = en person som botar* sjukdomar med speciella "mediciner", men som inte är läkare

hospital -et -en = ett stort sjukhus för mentalsjuka

hot/a -ar -ade -at Hon hotar honom med en kniv. = Hon säger att hon ska döda eller skada honom med kniven.

hälsa -n Hon har bra hälsa. = Hon är frisk (inte sjuk)


I

i förväg = en tid innan

immun Han är immun mot polio. = Han kan inte få polio. Hans kropp har ett bra försvar* mot den sjukdomen.

infektion -en -er = sjukdomar som man får av virus och bakterier

injektion -en -er Sjuksköterskan ger patienten en injektion.

inom Här: inom 72 timmar = innan 72 timmar har gått.

insemination -en -er = när man sprutar in spermier i en kvinnas livmoder*

intyg -et - = ett papper som visar att något är på ett bestämt sätt, ett juridiskt dokument, eller ett papper som en läkare skriver där det står att du är sjuk, eller frisk


J jourhavande A är jourhavande läkare. = Man kan ringa till A, om man behöver läkarhjälp t ex på natten eller en helg.

journal -en -er I journalen skriver läkaren t ex hur patienten mår och vilka mediciner han/hon får

jämn Jämna veckor = alla veckor med nummer som går att dela med två, t ex vecka 12, 28 och 42

jävHär: när en tolk inte ska tolka, därför att tolken t.ex. är släkt (bror, syster m.m.) med en av dem han ska tolka emellan.


K

kalenderår -et - = 1/1-31/12

kall/as -as -ades -ats Han kallas till undersökning. = Han får t ex ett brev om att han ska komma och undersökas.

kallad Hon blev kallad. = Man sa eller skrev att hon skulle komma.

kat = en sorts narkotika* (blad från en växt), som man tuggar

kejsarsnitt -et - = när en läkare öppnar en gravid* kvinnas mage och tar ut barnet

kiropraktor -n -er = en person som kan bota* t ex sjuka ryggar

klag/a -ar -ade -at = säga att man tycker att något är dåligt

knack/a -ar -ade -at = slå lite och lätt

knark/a -ar -ade -at C knarkar. = C använder narkotika*.

knuff/a -ar -ade -at Han knuffar henne.

kod -en -er Här: Koden är några bokstäver och siffror i stället för namn och personnummer

kompletter/a -ar -ade -at A:s arbete kompletterar B:s arbete. = A gör en del av arbetet och B gör den andra delen.
Han studerar igen, t ex ett annat ämne, för att få en bättre utbildning. Eller: Den utländske tandläkaren kompletterar sin utbildning för att få arbeta i Sverige. = Han läser några kurser som inte fanns i utbildningen i hans hemland men som tandläkare måste ha för att få arbeta i Sverige.

kondom -en -er = ett skydd av gummi som mannen använder så att man inte blir gravid eller smittad av könssjukdomar*

konsumtion -en Svenskarnas konsumtion av alkohol är ganska liten. = Svenskarna dricker ganska lite alkohol.

kostnadsförslag -et - Här: när man säger hur mycket t ex en lagning kommer att kosta

kroppsväsk/a -an -or = det som rinner i kroppen, t.ex. blod och saliv (spott)

kryp/a -er kröp krupit Spädbarnet* kryper

kräk/as -as -des -ts

kvittering -en -ar = t ex ett kvitto eller en stämpel som visar att man har betalat något

kvitto -t -n = en bit papper där det står hur mycket man har betalat för något

kurator -n -er En person som arbetar till exempel på ett sjukhus. Han eller hon hjälper patienter* med svar på deras frågor. En kurator har tystnadsplikt*.

kyss -en -ar Här: när två människors öppna munnar möts

könssjukdom -en -ar = sjukdom som man kan få när man har sex


L

legitimation -en -er Här: ett papper som säger att man räknas som läkare, att man får arbeta som läkare. Om man inte har legitimation får man inte arbeta som läkare.

lev/er -ern -rar = en kroppsdel i magen som tar bort kroppens "sopor" och gifter

lidande -t -n = något som är mycket svårt och gör mycket ont

liv/moder - modern - mödrar En kvinnas livmoder = den del av hennes könsorgan där ett barn växer i nio månader

livmoderhals -en = den del av livmodern som går ner i slidan

logoped -en -er = en person som hjälper den som har svårt att tala

lokal Lokal sjukvård = sjukvård som man får där man bor

lokaltidning -en -ar = en tidning för ett område i landet, inte för hela landet

lugnande medicin J är nervös (inte lugn). Doktorn ger J lugnande medicin. J blir lugn av den.

lungklinik-en-er =en klinik (ett ställe) där man vårdar patienter med sjukdomar i lungorna

läkemed/el -let -len = medicin som man får för att bli frisk

lägga om (lägg/a -er lade lagt) Sjuksköterskan lägger om ett sår. = Hon sätter på plåster eller bandage.


M

medelålder -n Här: Anna är 35 år, Maria är 30 år och Sara är 25 år. De tre kvinnornas medelålder är 30 år.

mens -en se menstruation*

menstruation -en -er = alla flickor och kvinnor som kan bli gravida får en blödning (menstruation) en gång i månaden

mikroinjektion -en -er = när man använder en mycket liten spruta

missbruk -et - Här: att använda droger, t ex dricka för mycket alkohol eller använda narkotika*

missbrukare -n - = person som använder droger, t.ex. narkotika* eller dricker för mycket alkohol

missfall -et - = när en kvinna förlorar ett foster* ur livmodern*

misstänk/a -er -te -t Jag misstänker att det är så. = Jag tror att det kanske är så.

mjukisbyxor = byxor av mjukt tyg, som är lätta att sätta på och ta av

monitor -en -er På en monitor ser man bilder som på en tv-skärm

motsats -en -er Motsatser är t.ex. svart och vitt, litet och stort, gammalt och nytt.

mottagning -en -ar Distriktssköterskan arbetar på en mottagning. Där får patienterna träffa henne.

må illa (må -r -dde -tt) Här: Hon mår illa. = Hon kräks*.

mödravårdscentral -en -er = landstingens mottagningar för gravida kvinnor. Man kan också få råd om graviditet och hur man skyddar sig mot graviditet på t ex ungdomsmottagning, preventivmedelsmottagning, kvinnoklinik eller gynekologmottagning (se telefonkatalogens blåa sidor eller landstingets egen telefonkatalog).

mät/a -er -te -t Hon mäter barnets längd. Barnet är 65 cm långt.


N

naprapat -en -er = en person som kan bota t ex sjuka ryggar genom att trycka på dem på ett speciellt sätt

narkoman -en -er = en person som använder narkotika*

narkotika -n = något man använder för att bli extra glad, lugn, pigg etc, t ex hasch, amfetamin, kokain

nav/el -eln -lar Naveln sitter mitt på magen. Navelsträngen* satt där innan

navelsträng -en -ar = "slangen" mellan barn och mor, som ger barnet näring när det ligger i magen

nybliven En nybliven pappa = en man som just har fått barn

nykterhet -en Han arbetar för nykterhet. = Han arbetar för att människor inte ska dricka alkohol.

nykterhetsnämnd -en -er = politiker som arbetade för att man inte skulle dricka för mycket alkohol

nyligen = för en kort tid sedan närsynt A är närsynt. = A måste t ex ha boken mycket nära ögonen, när han läser. En långsynt person har svårt att se saker tydligt när de är nära.

nätverk -et - De är organiserade i ett nätverk. = De kontaktar varandra, när de vill och om de vill.

nödvändighet -en -er A måste äta medicin, annars blir A sjuk. = Medicin är en nödvändighet för A.


O

obduktion -en -er = när man öppnar en död människas kropp för att se varför hon dog

omskuren En omskuren kvinna = en kvinna som t.ex. har fått sina ytte könsorgon bortskurna och som sedan sytts ihop. Det heter också könsstympning

opartisk Han är opartisk. = Han är lika mot alla och tycker inte att en har mer rätt än en annan.

optiker -n - = en person som är specialist på bl a glasögon och linser

oralsex = sex med munnen

ordiner/a -ar -ade -at Läkaren ordinerar en hörapparat åt henne. = Läkaren skriver ett papper om att hon ska ha en hörapparat. Då får hon komma till en speciell central och få det.

oregelbunden Hon har oregelbunden menstruation. = Hon vet inte riktigt när menstruationen ska komma nästa gång.

organ -et - = viktiga kroppsdelar t ex hjärta och lever*

oskyddat samlag = samlag* utan preventivmedel*


P

par -et - Här: ett par = några stycken, inte så många
Också: en kvinna och en man som lever tillsammans

patient -en -er = en person som får sjukvård

patientombuds/man -mannen -män = en representant* för patienterna som arbetar för att de ska få bra vård

patientskad/a -an -or = en skada som en patient får i vården

permobil -en -er = en sorts rullstol* med motor

pessar -et - ett preventivmedel för kvinnor

porslin -et - Här: tallrikar och glas, knivar och gafflar

pratig Hon är pratig. = Hon pratar väldigt mycket.

preventivmed/el -let -len = olika saker som man använder för att inte bli med barn

prick/a -ar -ade -at Här: varna t ex en läkare som har gjort fel. Om det blir fler fel, får han kanske svårt att fortsätta som läkare.

prostitution -en = när någon tar betalt för sex

protes -en -er = t ex en arm eller ett ben som man använder i stället för den riktiga armen eller det riktiga benet (som är borta)
Också en tandprotes = en tand eller flera tänder som man kan få, om de naturliga tänderna är för dåliga.

provrör - et -

psykisk = som har med själen att göra

psykoterapi -n -er = en behandling för psykiska problem. Personen samtalar t ex en gång i veckan med en terapeut*, oftast i flera år.

puss -en -ar Här: när man rör vid en annan persons kropp med stängd mun. T.ex. Han ger henne en puss på kinden.


R

rabatt -en -er De ger rabatt på priset. = Man får köpa billigare.

rastlös K är rastlös. = K är orolig (inte lugn) och kan inte vara stilla.

recept -et - = ett papper där läkaren eller tandläkaren skriver, vilken medicin man ska köpa på apoteket

regelbunden Regelbundet = t ex en gång varje vecka eller varje månad
Hon har regelbunden menstruation. = Det är alltid t ex 28 dagar mellan hennes menstruationer.

region -en -er = ett stort område, t ex ett landsting (Sverige är delat i 23 landstingsområden)

remiss -en -er = ett brev från t ex en tandläkare till en specialist. Det står vad tandläkaren vill att specialisten ska undersöka hos patienten. Eller: ett papper som säger att man har rätt att gå till en privat tandläkare
Ocksp: ett brev från en läkare t ex till en annan läkare eller sjukgymnast. Det står i brevet, vad läkaren vill att den andra läkaren ska undersöka/behandla hos patienten*.
Också: Läkaren skriver remiss till särskild behandling. = Läkaren skriver till t ex ett sjukhus som har särskild vård för patienten. Remissen säger att patienten ska ha den vården.

representant -en -er = en person som talar för en eller flera andra

risk -en -er Man kan hoppa där utan risk. = Det är inte farligt att hoppa där.

rullstol -en -ar

råd -et -en Här: Hon får råd. = Hon får svar på sina frågor och veta hur hon ska göra.

rådgivning -en -ar Man kan få rådgivning på vårdcentralen. = Man kan få svar på sina frågor av vårdcentralens personal.

räddningstjänst -en -er Man ringer till räddningstjänsten om man vill att t ex en ambulans ska komma

rätt Hon har rätt att gå till barnmorskan*. = Lagen säger att hon får gå till till barnmorskan om hon vill.

rättsmedicinsk En rättsmedicinsk undersökning ska visa t ex om någon har blivit mördad

röntg/a -ar -ade -at = ta en bild på t.ex en tand eller ett brutet ben med en röntgenkamera

rörelsehindrad Han är rörelsehindrad. = Han har svårt att röra sig. Han kanske sitter i rullstol*.


S

saliv -en = spott, vätska som finns i munnen

samlag -et -en = när man har sex

samordn/a -ar -ade -at = göra så att flera verksamheter fungerar tillsammans

se ut (se -r såg sett) R har långt vitt skägg. Han ser ut som en jultomte.

sektor -n -er Här: en del av en verksamhet

sjukgymnast -en -er = en person som är utbildad för att hjälpa patienter som har svårt att röra sig

sjuklön -en -er Den som blir sjuk och inte kan arbeta, får sjuklön från arbetsgivaren i 14 dagar. Den som inte har någon arbetsgivare eller är sjuk mer än 14 dagar, får sjukpenning från försäkringskassan.

själ- en -ar = psyket, människans psyke

skadestånd -et - = pengar från den som har gjort att man har blivit skadad

skam -men Det är en skam, tycker hon. = Hon skäms över att det är så. Hon vill inte att någon ska få veta det.

ske -r -dde -tt Var sker det? = Var är det? Var händer det?

skyddshandsk/e -en -ar Här: en sorts tunna handskar av plast

skuld -en Han fick skulden för olyckan. = Man sa att det var hans fel att olyckan hände.

skäl -et - = orsak, anledning, Vilka skäl har du för att tycka så? = Varför tycker du så?

skölj/a -er -de -t = göra rent med vatten

slott -et - = ett stort mycket fint hus, där mycket fina människor bor eller har bott, kanske en kung

smitt/a -ar -ade -at Han smittar henne. = Han är sjuk och han gör så hon blir sjuk också.

smittad Hon är smittad. = Hon har fått en sjukdom från någon annan sjuk person.

smittskyddsläkare -n - = den läkare som har det högsta ansvaret för sjukdomar som kan smitta

småätande -t = när man äter lite men ofta

smärtlindring -en - Hon får smärtlindring. = Hon får t.ex. en medicin för att det inte ska göra så ont.

snurr/a -ar -ade -at Här: frågorna snurrar i huvudet. = Det är så många frågor som man inte har svar på, man blir orolig. sperm/a -an = sädesvätska från mannen. Den gör att en kvinna kan bli gravid*.

spermie -n -r = en könscell från en man. Det behövs en spermie från en man och ett ägg från en kvinna för att det ska bli ett barn.

spiral -en -er = ett preventivmedel för kvinnor som man sätter i livmodern* sprid/as -s -des (spreds) spridits Sjukdomen sprids. = Fler och fler får sjukdomen.

sprut/a -an -or =

spädbarn -et - = ett barn som inte har fyllt ett år

stel Hon är stel. = Hon har svårt att böja och röra musklerna.

steriliser/a -ar -ade -at Mannen steriliserar sig. = Läkaren för en operation, så att mannen inte kan få barn

sterilisering -en -ar = när man gör så att en kvinna eller en man inte kan få några barn

stift/as -as -ades -ats Ibland stiftas nya lagar. = Ibland bestämmer riksdagen att det ska bli en ny lag.

stomiopererad = en person som har opererats så att aavföringen (bajset) kommer up i en påse på magen

syst/er -ern -rar Monika är sjuksköterska. Hennes patienter säger "syster Monika" till henne.

svullen Hon är svullen. = Hon har vatten i kroppen, så händerna och fötterna är större än de brukar vara.

sämre (dålig, sämre, sämst) = mindre bra

sängkläder Här: lakan, kuddar, filtar

sövd Jag blev sövd. = Jag fick ett medel som gjorde att jag "sov" och inte kände någonting.


T

takt -en -er Arbeta i din egen takt! = Arbeta så fort eller sakta som det passar dig bäst!

tandhygienist -en -er = en person som arbetar med att göra så att patienterna får så lite hål som möjligt i tänderna

tandkirurgi -n = att t.ex. operera bort en tand

tandkött -et = köttet runt tänderna

tandlossning -en = en sjukdom som beror på att det inte blir rent mellan tanden och tandköttet*. Det blir ìfickorì som blir djupare och djupare. Då lossnar tanden och faller ut. Många äldre personer har tandlossning.

tandreglering -en -ar = t ex att sätta in en tandställning för att ändra tänder som sitter snett, så att de växer rakt. Ungdomar i 12-14-årsåldern har ofta tandställning.

tandsten -en = en hård beläggning vid tandköttet på en tand. Beläggningen beror på bakterier och gör att man lättare får tandlossning*. Tandläkaren eller tandhygienisten tar bort tandsten.

tandtråd -en - = en speciell sorts tråd som man kan dra mellan tänderna. Tandtråd finns bland annat på apotek.

tandvårdstax/a -an -or = bestämda priser för bestämda behandlingar*

TBC = tuberkulos, en sjukdom som oftast finns i lungorna

team-et- De arbetar i team. = De arbetar tillsammans i en grupp.

teckenspråk -et - Eva använder teckenspråk. = Hon talar med händerna, inte med munnen.

terapeut -en -er = en person som har särskild utbildning för att arbeta med människor med psykiska problem

terminologi -n -er = särskilda ord inom ett område, t ex medicinska ord om man är läkare

test -en -er Här: en undersökning

transplantation -en -er Läkarna gjorde en hudtransplantation. = De flyttade hud från ett ställe på kroppen till ett annat.

traumatisk En traumatisk händelse = en mycket svår händelse, t ex en vän som har dött, en skilsmässa, ett krig etc

tvångsisolerad Hon är tvångsisolerad. = Hon är inlåst och får inte träffa andra människor

tvångsvård/a -ar -ade -at De tvångsvårdar henne. = De tvingar henne att ta emot vård. = Hon vill inte ha vård, men de kommer och hämtar henne och ger henne vård ändå.

tystnadsplikt -en Läkare, sjuksköterskor, socialassistenter, kuratorer, tolkar, advokater med flera har tystnadsplikt. De får inte tala om för någon vad de har fått veta i arbetet.

täppt i näsan Hon är täppt i näsan. = Hon har svårt att andas genom näsan. Det låter som om hon är förkyld.


U undantagsfall -et - = något som inte brukar hända

uppdrag -et -= ett speciellt "arbete", t ex för en kort tid

urinprov -et - = när man kissar i en flaska och lämnar den till en läkare, som undersöker provet utveckl/as -as -ades -ats Barnet utvecklas. Först lär det sig att tala, sedan lär det sig att läsa.

utvecklingsstörd Pojken är utvecklingsstörd. = Pojken har en skada i hjärnan som gör att han inte utvecklas* och lär sig lika snabbt som andra barn.


V

vaccination -en -er = när man får en spruta* med vaccin, som gör att man inte får en särskild sjukdom

vacciner/a -ar -ade -at = när man ger t ex en spruta som skydd mot en sjukdom

venerisk sjukdom = sjukdom som man kan få när man har sex

välj/a -er valde valt De väljer att bo i Uppsala. = De beslutar att bo i Uppsala i stället för t ex i Borås.

vara med om (vara är var varit) De var med om kriget. = De bodde i landet när det var krig där.

vartannat Vartannat år = t ex 1996, 1998, 2000 och 2002 eller 1997, 1999, 2001 och 2003

vikt -en -er Vilken vikt har du? = Hur mycket väger du?. Hennes vikt är 65 kilo. = Hon väger 65 kilo.

villkor Jag vill leva på mina villkor. = Jag vill själv bestämma hur jag ska leva.

virus -et - Virus kan ge olika sjukdomar, t.ex. förkylningar och influensa

vittne -t -n = en person som har sett, hört eller vet något, t ex om ett brott

vårdinstitution -en -er = där man vårdar människor, t ex ett sjukhus eller ett ålderdomshem

väg/a -er -de -t Hon väger barnet. Barnet väger 7 kilo.

vänja sig (vänj/a -er vande vant) Han vänjer sig vid svenska namn. = Han börjar förstå dem och veta hur man ska säga dem.

vävnad -en -er = tunna ìtrådarì i kroppen


Å

ångr/a -r -ade -at Jag ångraratt jag flyttade från Stockholm. = Det var dåligt att jag flyttade från Stockholm. Jag vill inte flytta tillbaka.

åtalad A måste till domstolen. Den ska undersöka om A har gjort något brottsligt.

Ä

äggledare -n - = en del av kvinnans könsorgan. De sitter mellan äggstockarna och livmodern*. ämne -t -n = t ex vatten, järn, koppar, salt

ändamål -et - = anledning .

ärftlig En ärftlig sjukdom = en sjukdom som ett barn har när det föds. Barnets föräldrar eller kanske mormor eller farfar har också sjukdomen.


Ö

överförd = En sexuellt överförd sjukdom = en sjukdom som smittar* när man till exempel har samlag (har sex)

överklag/a -ar -ade -at Skriva till en högre myndighet och säga att en lägre myndighet beslutade fel