Ordlista - Skatter

A

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

A-skatt
Den som har anställning eller pension har nästan alltid A-skatt. För dig som har A-skatt gör arbetsgivaren/pensionsutbetalaren avdrag för preliminär skatt från lönen/pensionen och använder då preliminärskattetabeller.

A-skattsedel
Numera skickas A-skattsedel endast hem till dig om du begär det eller har ett beslut om särskild beräkningsgrund. Beslutet om särskild beräkningsgrund står då på din A-skattsedel.

Adoption
Adoption registreras i folkbokföringen för barnet, adoptivföräldrar och biologiska föräldrar. Den myndighet som har beslutat om adoption underrättar skattemyndigheten. Vill du veta mer om adoptioner, gå till www.sos.se eller www.nia.se

Adress
I folkbokföringen anges den adress på vilken du är folkbokförd. Du ska anmäla flyttning inom en vecka. Du kan även få en särskild postadress registrerad i folkbokföringen. Du är skyldig att anmäla den om du inte kan nås på din vanliga adress se Flyttning.

Aktie
Ägarandel i ett aktiebolag. En aktie ger bl.a. rätt till del av bolagets vinst, rösträtt vid bolagsstämman samt del i tillgångarna vid likvidation.

Aktiebok
Förteckning över dem som äger aktier i ett bolag.

Aktiebolag, AB
Företagsform som bl.a. kännetecknas av att delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder. Aktiebolaget är en juridisk person och ett skattesubjekt.

Aktiefond
Fond som i huvudsak äger aktier och som uppkommit genom kapitaltillskott från dem som förvärvat andelar i fonden. Fonden ägs gemensamt av dessa fondandelsägare. En aktiefond förvaltas av ett fondbolag.

Aktiekapital
Summan av det nominella beloppet på ett aktiebolags samtliga aktier.

Aktieindexobligation
Obligation vars avkastning är kopplad till utvecklingen av ett aktieindex, t.ex. OMX. Ingen förlustrisk på satsat kapital. Beskattas enligt aktievinstreglerna.

Allmänna mål
Allmänna mål är fordringar (betalningskrav) som stat och kommun har, t.ex. skatter, böter och studiemedel.

Allmän pensionsavgift
är en avgift som betalas på inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete. Den allmänna pensionsavgiften för inkomstår 2001 är 7% på inkomsten. Den beräknas på en inkomst på högst 304 239 kr och betalas av dig som vid årets ingång ännu inte fyllt 65 år.

Alla som ska betala avgiften får från år 2001 (deklarationen år 2002) ett avdrag från sin taxerade förvärvsinkomst med 50% av avgiften samt en skattereduktion med 50% av avgiften. Avdraget och reduktionen ska du inte begära i deklarationen utan de görs automatiskt av skattemyndigheten.

Allmänna avdrag
Det vanligaste allmänna avdraget är pensionssparande (pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande, IPS).

Allmänhetens terminal
På skattekontoren och kronofogdemyndigheten har du rätt att få tillgång till offentliga uppgifter som finns i myndigheternas register. Vissa av dessa uppgifter kan du själv ta fram på allmänhetens terminal. En sådan terminal finns på alla skattekontor och kronofogdemyndigheter. Du kan t.ex. söka efter personer för klassfester, släktforskning m.m. antingen på namn eller på personnummer.

Vill du veta om en person eller ett företag förekommer i kronofogdemyndighetens register måsta du kunna ange person- eller organisationsnummer.

Anstånd
Att få anstånd med att t.ex. betala en skuld innebär att man får ytterligare tid på sig för att betala.

Andrahandsmarknad
Marknad för omsättning av redan utgivna (emitterade) värdepapper, t.ex. Stockholms Fondbörs.

Anstånd med betalning
innebär att du kan få mer tid på dig för att betala en skatteskuld.

Anstånd med avlämnande av deklaration
innebär att du kan få mer tid på dig för att lämna deklarationen till skattemyndigheten.

Anståndsränta
Se räntor

Antikviteter
Varor som är mer än 100 år gamla och som inte är konstverk eller samlarföremål räknas som antikviteter vid momsbeskattningen. Du får vanligtvis inte använda vinstmarginalbeskattning (VMB) vid försäljning av antikviteter.

Apportemmission
Nyemission genom betalning med annan egendom än kontanter.

Arbetsgivaravgifter
Se socialavgifter

Arrangör
Fysisk eller juridisk person som anordnar tillställning med artistisk eller idrottslig verksamhet

Arvsskatt
Arvsskatt är skatt på de tillgångar som arvingar, testamentstagare eller förmånstagare får från en avliden.

Artist
Den som utövar artistisk verksamhet.

Artistföretag
Fysisk eller juridisk person som utan att vara arrangör mot ersättning tillhandahåller artist eller idrottsman.

Artistisk verksamhet
Personligt framträdande inför publik eller vid ljud- eller bildupptagning med sång, musik, dans, teater, cirkus eller liknande.

Avbetalningsköp
Köparen betalar först en handpenning och därefter resten av pengarna i omgångar enligt ett avtal. Ränta och andra kreditkostnader gör att köparen får betala mer för varan. Säljaren kan be kronofogdemyndigheten att ta tillbaka varan om avbetalningarna inte fullföljs.

Avdragsrätt
Rätt för den som ska redovisa moms att dra av ingående moms på inköp för verksamheten.

Avhysning
Avhysning kallas i vardagligt tal för vräkning. Det innebär att någon på grund av t.ex. obetald hyra eller störande levnadssätt tvingas flytta från sin lägenhet, sitt kontor eller sin verkstadslokal.

Aviseringsavgift
En avgift som låntagaren får betala för att få inbetalningskortet utskrivet och hemskickat.

Avkastning
Den vinst man gör i procent av investerat belopp. För t.ex. aktier kan avkastningen bestå av både utdelning och värdetillväxt.

Avräkningsnota
Skriftlig handling som upprättas vid köp (köpnota) eller försäljning (säljnota) av aktier och andra värdepapper.

Avistamarknad
Betalning och leverans sker omgående efter att affären gjorts upp.

Avstämningsbolag (A-bolag)
Börsnoterade bolag.

Avstämningsdag - Skattekonto
Den dag ditt skattekonto stäms av/har stämts av.

Avstämningsdatum=utdelningstillfälle
Datum för bolagsstämman om inte annat utdelningstillfälle anges i bolagsstämmoprotokollet.

Avstämningsdag - Aktieägare
Den dag man ska vara registrerad för en aktie för att vara berättigad att vara med på bolagsstämman, få utdelning eller få delta i en beslutad emission.

Avyttringstidpunkt
Tidpunkt då bindande avtal träffats om försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse.

B

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Balansräkning
Redovisning som visar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital vid ett visst tillfälle, vanligtvis sista dagen på räkenskapsåret.

Bankcertifikat
Instrument för bankers upplåning. Är av diskonteringstyp och löptiden är maximalt ett år. Minsta belopp är en miljon kronor.

Basbelopp
Se prisbasbelopp

Basränta
fastställs av Riksskatteverket och beräknas till den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar. Intäkts- och kostnadsräntan på skattekontot är knuten till basräntan.

Befintligt skick
Avtalsvillkor varigenom en säljare friskriver sig från ansvar för faktiska fel i det som säljs och på så sätt lägger en undersökningsplikt på köparen.

Begravning
Se Gravsättning

Begravningsavgift
är en avgift som alla som är folkbokförda i Sverige måste betala, oavsett om man tillhör eller inte tillhör Svenska kyrkan eller annat trossamfund. Avgiftens storlek beror på var du är bosatt, se Kommunala skattesatser. Begravningsavgiften ingår i kyrkoavgiften för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan.

Begränsningsregeln
är en särskild regel som gör att statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt kan bli mindre i följande fall:

Statlig inkomstskatt Beskattningsbar förvärvsinkomst
+Förmögenhetsskatt +Inkomst av kapital
+Kommunal inkomtskatt  
_______________________________________________________
Summa 1 Summa 2

Om Summa 1 är större än 60 % av Summa 2, kan den statliga inkomstskatten och förmögenhetsskatten bli mindre enligt begränsningsregeln.

Beneficium
Det som den betalningsskyldige alltid får undanta för egen och sin familjs räkning när det är fråga om utmätning eller konkurs.

Beskattningsbar förvärvsinkomst
är taxerad förvärvsinkomst minskad med avdrag för allmän pensionsavgift och grundavdrag (eller särskilt grundavdrag). Se även sjöinkomst.

Beskattningsunderlag
Det belopp på vilket moms beräknas. Beloppet utgörs vanligtvis av den erhållna ersättningen exklusive moms. I beskattningsunderlaget ska alla pristillägg ingå utom ränta. Exempel på tillägg som kan ingå är tull, punktskatter, frakt- och portokostnad, rese- och traktamentsersättning, faktureringsavgift, avbetalnings- och finansieringstillägg.

Beskattningsår
är det år som du får de inkomster som ska deklareras. I inkomstslaget tjänst (anställnings- och pensionsinkomster) är beskattningsåret lika med kalenderåret. Det betyder att ett beskattningsår alltid är tolv månader i detta inkomstslag.

Beslut i folkbokföringsärende
Beslut av skattemyndigheten i folkbokföringsärende kan i regel överklagas till länsrätten och vidare till kammarrätten. Skattemyndigheten lämnar närmare anvisningar om hur man överklagar.

Besittning
Besittning innebär att man med rätt eller orätt innehar något, dvs. på ett eller annat sätt kan förfoga över föremålet.

Bestrida
Om någon bestrider ett framställt yrkande eller anspråk på betalning innebär det helt enkelt att han anser att betalningskravet är oriktigt och att det därför ska ogillas av domstolen.

Betalkort
Betalkort är kopplat till ett konto på en bank, ett finansbolag eller en affärskedja. Kostnaderna för alla köp dras direkt från kontot. En kredit kan också kopplas till kortet.

Betalningsanmärkning
En anmärkning ("prick") som visar att någon inte har skött sina betalningar. Anmärkningen registreras hos kreditupplysningsföretag. Denna anmärkning kan t.ex. leda till att man inte får lån, lägenhet, telefonabonnemang eller arbete.

Betalningsfastställelse
En fordringsägare kan ansöka om betalningsfastställelse i samband med ansökan om betalningsföreläggande eller stämning. En förutsättning är att borgenären har panträtt i fast egendom eller företagshypotek som säkerhet.

Betalningsföreläggande
Ett utslag i mål om betalningsföreläggande vid kronofogdemyndigheten kan jämföras med en dom och tjänar som ett bevis på att ett ekonomiskt krav, som någon har mot en annan person, är riktigt. Detta utslag är en förutsättning för att ansöka om utmätning och medför också en betalningsanmärkning för den som är skyldig pengarna.

Betalningsplan
Vid en skuldsanering ska en betalningsplan fastställas. Planen löper normalt under fem år. Av betalningsplanen framgår när och med hur mycket borgenärerna ska ha betalt.

Betalningsuppmaning
Påminnelse från skattemyndigheten om obetald skatteskuld. Om betalning inte sker överlämnas skulden till kronofogdemyndigheten för indrivning.

Bevakningssammanträde
Bevakningssammanträde hålls hos kronofogdemyndigheten i samband med exekutiv försäljning av fast egendom. Vid sammanträdet ska fordringsägarna uppmanas att anmäla sina anspråk. De närvarande har då möjlighet att yttra sig över anspråken.

Blandad verksamhet
Verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet för moms. Vid blandad verksamhet får du endast dra av den ingående moms som avser den momspliktiga delen av verksamheten.

Blankning
En transaktion där man lånar ett värdepapper och säljer det vidare. När man ska återlämna pappret måste man köpa motsvarande handling igen. Har kursen gått ner har man gjort en vinst, eftersom man nu kan köpa värdepappret billigare än vad man ursprungligen sålde det för. Blankning är en spekulation i börsnedgång.

Bokslutsmetod
Den metod för momsredovisningen som innebär att du under beskattningsåret grundar redovisningen enbart på kontanta in- och utbetalningar.

Bolagsstämma
Årligt återkommande sammanträd med aktieägarna i ett bolag. Ett aktiebolags högsta beslutande organ. Där väljs styrelsen.

Borgen
Utfästelse från en eller flera personer att betala i låntagarens ställe.

Borgenslån
Lån där en borgen är säkerhet.

Borgensman
Borgensman är en person som ingått borgen d.v.s. lovat att betala någon annans skuld (t.ex. ett lån) om låntagaren själv inte betalar.

Borgenär
Fordringsägare, den man är skyldig pengar.

Bouppteckning
En bouppteckning är dels den genomgång (förrättning) som dödsboets delägare gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder, dels den handling som man då upprättar. Mer om bouppteckning hittar du här!

Brytpunkten
Med uttrycket brytpunkt menas oftast den inkomst du kan ha utan att betala statlig inkomstskatt. Brytpunkten räknas fram utifrån skiktgränsen med tillägg både för avdraget för allmän pensionsavgift och för grundavdrag. Här ges siffror för olika år. Se även sjöinkomst.

Börs
Institution för handel med och notering av kurser på aktier, obligationer och vissa andra värdepapper. I Sverige är börshandeln koncentrerad till Stockholms Fondbörs. Handeln sker vid dagliga upprop med vissa fondpapper som finns noterade på officiella kurslistor. Kurslistorna upptar de företags som enligt inregistreringskontrakt har sina aktier inregistrerade på fondbörsen.

Börsbolag
Aktiebolag som har något aktieslag inregistrerat vid en fondbörs.

Börsmedlem
Fondkommissionär som efter godkännande av börsstyrelsen är medlem av fondbörsen och som där har rätt att köpa och sälja aktier.

Börsnoterade aktier
Aktier som är inregistrerade vid Stockholms Fondbörs eller annan börs.

Börsombud
Ombud för börsmedlem som efter godkännande av börsstyrelsen får handla med värdepapper på börsen.

C

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Clearing
Avräkning. Upprättande av köpares eller säljares konton vid en värdepappers- eller valutaaffär.

Civilstånd
Som civilstånd registreras i folkbokföringen ogift (aldrig varit gift), gift, skild, änka/änkling eller motsvarande för registrerad partner.

Courtage
Avgift som tas ut av mäklare vid köp eller försäljning av värdepapper. Kostnaden får dras av vid reavinstberäkningen både vad gäller anskaffningskostnaden respektive försäljningsintäkten.

D

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Delbevis
Värdepapper som är bevis på äganderätten till en eller flera delrätter (gäller för icke VPC-anslutna aktiebolag)

Delgivning
Delgivning innebär att en handling på ett i lag föreskrivet sätt lämnas till den som har rätt att ta emot den.

Delrätt
Rätt att erhålla aktier vid en fondemission.

Derivatinstrument
Terminer och optioner, dvs. instrument som bygger på något underliggande värdepapper t.ex. aktier.

Diskonto
Riksbankens officiella räntesats, diskontot, är normgivande för kreditinstitutens in- och utlåningsräntor men också för t.ex. den lagstadgade dröjsmålsavgiften.

Diskontering
Omräkning av ett belopp för en eller flera betalningar till en tidigare tidpunkt med hänsyn tagen till en viss ränta.

Dispositiv
Dispositiv lagstiftning är en lagstiftning som parterna kan avtala bort.

Dop
Dop registreras inte i folkbokföringen. För dop kontaktar du pastorsexpeditionen om dopet ska ske inom Svenska kyrkan, i annat fall aktuellt samfund.

Dröjsmålsavgift
Avgift som läggs till skatten om betalning kommer in för sent. Se räntor

Dröjsmålsränta
Extra ränta som börjar löpa på en skuld om betalning inte sker i tid.

Dödsfall
Sjukhuset meddelar dödsfall till skattemyndigheten. Anmälan kan också göras av läkare som fastställt dödsfallet. För bouppteckning i samband med dödsfall utfärdar skattemyndigheten intyg om dödsfall och släktutredning.

Dödsorsak
Dödsorsak registreras inte i folkbokföringen. Uppgift om dödsorsak kan lämnas av Socialstyrelsen (dödsorsaksregistret) eller av den läkare som utfärdat dödsorsaksintyget.

Dömd i mät
En borgenär som till säkerhet för sin fordran har ett pantbrev eller en andrahandspantsättning kan i den summariska processen hos kronofogdemyndigheten eller hos tingsrätten yrka att fordringen ska fastställas att utgå med förmånsrätt i fastigheten. När utslag/dom meddelats anses fastigheten utmätt (dömd i mät).

E

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Effektiv ränta
Den totala kostnaden för ett lån (ränta, uppläggningskostnader och aviseringsavgifter). Den effektiva räntan anges i procent och talar om hur mycket ett lån verkligen kostar.

Efternamn
Om föräldrarna bär ett gemensamt efternamn får barnet vid födelsen automatiskt det namnet. Har föräldrarna olika efternamn och tidigare barn tillsammans, som de också tillsammans har vårdnaden om, får det nyfödda barnet automatiskt det närmast äldre syskonets efternamn. I annat fall måste föräldrar med olika efternamn anmäla inom tre månader från födelsen vilket efternamn barnet ska bära. Vid byte av efternamn i andra fall, kontakta skattemyndigheten för närmare information.

 De som gifter sig eller registrerar partnerskap kan välja att behålla var och en sitt efternamn eller att bära enderas efternamn som gemensamt namn. Som gemensamt efternamn får man inte välja ett namn som förvärvats i ett tidigare äktenskap eller registrerat partnerskap.

Egenavgifter
Se socialavgifter

Eget kapital
Det kapital i ett aktiebolag som delägarna satsat samt vinsten som inte delats ut till aktieägarna, utan behållits i bolaget.

EG:s momsområde
Med vissa utvidgningar och undantag utgör Europeiska gemenskapens momsområde medlemsländernas territorier. Exempel på ett undantag är Åland. I de flesta texter om moms avses EG:s momsområde när man skriver EG eller EG-land.

Emmission
Utgivning av nya värdepapper, se vidare under ny- och fondemission.

Emmisionskurs
Det pris som ska betalas för nyemitterade värdepapper.

Emittent
Den som ger ut (emitterar) obligationer, aktier eller andra värdepapper.

Enkelt bolag
Bildas när två eller flera personer avtalar om att utöva verksamhet i bolag utan att bolaget förs in i handelsregistret och blir ett handelsbolag. Ett enkelt bolag är inte en juridisk person. Om delägarna inte avtalat annat, delas bolagets vinst och förlust lika.

Enskilda mål
Enskilda mål avser fordringar som enskilda personer har, bl.a. kontokortsskulder, banklån och hyresskulder.

Etableringsställe
I momssammanhang en registrerad filial, en fysisk person med enskild firma och adress i Sverige, ett bemannat kontor eller en annan lokal från vilken det finns tekniska möjligheter att leverera eller tillhandahålla varor och tjänster inom landet.

EU
Är en förkortning för Europeiska unionen. Inom EU samarbetar medlemsländerna om ekonomi, utrikespolitik samt polis- och domstolsfrågor. EG är ett led i det ekonomiska samarbetet inom EU. I vissa texter om moms används ordet EU-land när man avser EG-land.

Exekutionstitel
Dom, utslag, restlängd, vissa privata handlingar m.m. i deras egenskap av nödvändig förutsättning för exekution.

Exekutiv auktion
Auktion där kronofogdemyndigheten tvångsförsäljer utmätt egendom m.m.

Export
Med export avses i momssammanhang försäljning av varor eller tjänster till land utanför EG:s momsområde.     

F

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

F-skattsedel
Personer med F-skatt betalar själva sin preliminära skatt, inkomstskatt, socialavgifter m.m. Hur stor F-skatt man ska betala räknas ut av skattemyndigheten utifrån preliminära inkomstuppgifter som man själv lämnar till skattekontoret. F-skatt får endast fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet. F-skatt kan också ges till person som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet.

FA-skatt
Om du är löntagare och bedriver näringsverksamhet vid sidan av din anställning kan du ha både F-skatt och A-skatt. Du betalar då F-skatt själv, enligt särskild debitering, och dessutom A-skatt genom skatteavdrag som arbetsgivaren gör.

Faderskap
Om föräldrarna är gifta med varandra, registreras moderns make som barnets far. Är de inte gifta med varandra fastställs faderskapet normalt genom att föräldrarna hos socialnämnden undertecknar en skriftlig bekräftelse av faderskapet. Socialnämnden underrättar skattemyndigheten om detta. Om faderskapet fastställs genom dom underrättar domstolen skattemyndigheten. Detsamma gäller om en domstol har fastställt att moderns make inte är far till hennes barn.

Faktureringsmetod
Den metod för momsredovisning som innebär att du, utöver kontanta inbetalningar, grundar redovisningen på bokförda fakturor.

Faktureringsskyldighet
Skyldighet för den som är skattskyldig för moms att utfärda faktura eller jämförlig handling för varje momspliktig försäljning. Med jämförlig handling avses t.ex. avräkningsnota eller kvitto som innehåller samma uppgifter som en faktura.

Fastighet(folkbokföring)
I folkbokföringen anges beteckning på den fastighet där du är folkbokförd.

Fastighet (mervärdesskattelagen)
Som fastighet enligt mervärdesskattelagen räknas:

 • jord (mark)
 • byggnad, ledning, stängsel m.m. som för stadigvarande bruk anbragts i eller ovan mark, på rot stående träd och andra växter
 • fast inredning för stadigvarande bruk i byggnad
 • maskiner, utrustning eller särskild inredning utom industritillbehör som inte skaffats för bostadsändamål och som ska användas i verksamhet på fastigheten

Fastighetsskatt
Procentsatser, se Göteborgs webbplats.

Finansinsektionen, FI
Den tillsyningsmyndighet som bildades den 1 juli 1991 genom sammanslagning av Bankinspektionen och Försäkringsinspektionen och som bl.a. har till uppgift att
övervaka värdepappershandeln.

Flyttning inom Sverige
Vid flyttning ska du anmäla din nya adress inom en vecka.

Flyttning från Sverige
Vid flyttning från Sverige ska du avregistreras från folkbokföringen om du bor utomlands längre tid än ett år. Anmälan görs senast en vecka före utresan.

Flyttning till Sverige
Vid flyttning till Sverige ska du folkbokföras om du avser att bosätta dig här under minst ett år. Är du utländsk icke-nordisk medborgare ska du normalt ha uppehållstillstånd för att kunna folkbokföras. Undantag från kravet på uppehållstillstånd gäller för inflyttande adoptivbarn.

Fondbolag
Aktiebolag som erhållit Finansinspektionens tillstånd att driva värdepappersfond.

Fondemission
Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier utan att bolaget tillförs mer kapital. Fondemission är en bokföringsåtgärd då uppsamlade vinstmedel eller andra fonderade medel omvandlas till aktiekapital. Varje aktieägare får nya aktier i proportion till sitt tidigare innehav.

Fondkommissionär
Bank eller särskilt fonkommissionsbolag som har fått Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondkommissionsverksamhet. Innebär att man handlar för annans räkning i eget namn.

Fordran
Det krav som fordringsägaren har på gäldenären.

Fordringsägare
Borgenär

Frivillig skattskyldighet
Möjlighet för fastighetsägare m.fl. att efter ansökan bli skattskyldiga till moms för stadigvarande uthyrning av verksamhetslokal som används i en momspliktig verksamhet.

Fullmakt
Fullmakt är ett bemyndigande för någon att med bindande verkan för fullmaktsgivaren handla å hans vägnar.

Fyllnadsinbetalning
Begreppet fyllnadsinbetalning finns inte kvar. I och med införandet av skattekontot har detta begrepp tagits bort. I stället kan du göra egna inbetalningar till skattekontot.

Fysisk person
är en enskild människa till skillnad från en juridisk person, som kan vara t.ex. ett bolag.

Fysisk person
Fysisk person är en enskild människa till skillnad från en juridisk person, t.ex. ett bolag.

Fåmansföretag
Ett aktiebolag där högst 4 personer äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna bolaget. Närstående personer (makar, barn osv) räknas som 1 person.

Förbehållsbelopp
Det belopp som en person har rätt att behålla för sitt och familjens uppehälle vid utmätning av inkomst.

Födelse
När barn föds på ett sjukhus anmäler sjukhuset födelsen till skattemyndigheten. Om barnmorska är med vid förlossningen anmäler hon födelsen till skattemyndigheten. I annat fall anmäler barnets vårdnadshavare födelsen till skattemyndigheten inom en månad från födelsen.

Födelsehemort
Som födelsehemort registreras den församling där modern är folkbokförd. För personer födda i utlandet registreras födelseort och land.

Föreläggande
Se förpliktelse.

Förenklad självdeklaration
lämnas av fysiska personer och dödsbon om de inte bedriver näringsverksamhet. Alla som har rätt att använda förenklad självdeklaration får en blankett som är förtryckt med de flesta inkomstuppgifterna. En sådan deklaration ska inlämnas till skattemyndigheten senast den 2 maj året efter inkomståret. Om du lämnar förenklad självdeklaration får du ditt slutskattebesked i augusti-september taxeringsåret.

Företrädaransvar
Om t.ex. ett aktiebolag inte betalar sina skatteskulder kan företrädaren (VD, styrelseledamot) i vissa fall krävas på betalningen i stället.

Förfallodag
Sista dag då inbetalning ska vara bokförd på myndighetens konto.

Förlagslån
Långfristiga lån upptagna av banker och större industriföretag.

Förlikning
En uppgörelse mellan parterna i eller utom domstol.

Förmånsrätt
Vissa fordringars företrädesrätt framför andra till betalning ur gäldenärens egendom, främst vid konkurs.

Förmögenhetsskatt
Skattepliktig förmögenhet är skillnaden mellan dina tillgångar och skulder. Beskattningsbar förmögenhet är den del av den skattepliktiga förmögenheten som överstiger det s.k. fribeloppet. Fribeloppet för inkomståret 2000 är 900 000 kr för fysiska personer och för övriga 25 000 kr. På den beskattningsbara förmögenheten får du betala 1,5 % i förmögenhetsskatt.

Förnamn
Anmälan om förnamn för nyfött barn ska göras inom tre månader från barnets födelse. Döps barnet inom Svenska kyrkan, kan anmälan göras till dopförrättaren. Vid ändring av förnamn, kontakta skattemyndigheten för vidare information.

Förpliktelse
Ålägga någon något.

Församling
I folkbokföringen registreras inom vilken församlings område du är folkbokförd. Församling används här enbart som geografiskt begrepp och har inte något att göra med eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan.

Församlingsskatt
Se kyrkoavgift.

Förvaltarberättelse
Av konkursförvaltare upprättad redogörelse kring förhållandena i ett konkursbo.

Förvaltarregistrering
Registrering av värdepapper i fondkommissionärs namn i stället för i ägarens namn.

Förverkad
Mista något genom ett rättsligt förfarande. Om en hyresgäst inte betalat hyran i tid kan t.ex. hyresrätten förverkas.

Förvärvsinkomster
är inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Med inkomst av tjänst menas lön, sjukpenning m.m. efter ev. avdrag för kostnader, t.ex. resor bostad-arbetsplats. Efter allmänna avdrag återstår taxerad förvärvsinkomst. Taxerad förvärvsinkomst minskad med avdrag för allmän pensionsavgift och grundavdrag blir beskattningsbar förvärvsinkomst. Se även sjöinkomst.

G

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Genomsnittsmetoden
Sätt att beräkna anskaffningsvärdet för olika värdepapper, t.ex. aktier.

Gemensam vårdnad
Anmälan om gemensam vårdnad om barn görs när föräldrarna inte är gifta med varandra. Anmälan kan även göras hos socialnämnden i samband med att föräldrarna skriver under bekräftelse av faderskap. Se även Vårdnadshavare.

Gemenskapsinternt förvärv (GIF)
Förvärv mot ersättning (köp) av en vara som transporteras till en skattskyldig köpare i ett EG-land från en skattskyldig säljare i ett annat EG-land. Även vissa överföringar av varor räknas som GIF. Vid GIF momsbeskattas köparen (vid överföring ägaren av varan) i mottagarlandet.

Gemenskaptsintern leverans
Varuleverans till momsregistrerad köpare i annat EG-land. Även en varuöverföring räknas under vissa omständigheter som gemenskapsintern leverans. Vid gemenskapsinterna leveranser är omsättningen inte momspliktig för säljaren. Istället beskattas omsättningen hos köparen (jfr Gemenskapsinternt förvärv).

GIF
Se gemenskapsinternt förvärv.

Giftermål
Se Vigsel, Registrering av partnerskap

Gravort
Se Gravsättning

Gravsättning
För gravsättning (begravning) kontaktar du pastorsexpeditionen, kyrkogårdsmyndigheten eller aktuellt samfund. Intyg för gravsättning eller kremering utfärdas av skattemyndigheten. Gravsättning eller kremering ska ske senast två månader efter dödsfallet. Kyrkogårdsmyndighet underrättar skattemyndigheten när gravsättning skett. När gravsättning skett registreras i folkbokföringen var den döde är gravsatt.

Grundavdrag
medges fysiska personer som är bosatta i Sverige. Avdraget får du utan att du behöver ansöka om det. Grundavdragets storlek har knutits till prisbasbeloppet och den taxerade förvärvsinkomstens storlek. Avdraget uppgår till lägst 10 000 kr (0,27 prisbasbelopp) och högst 19 500 kr för inkomstår 2001.

Grundavgift
Avgift som påförs när mål registreras i kronofogdemyndighetens utsökningsregister. Kronofogdemyndigheten tar ut en grundavgift i varje mål för sitt arbete. Gäldenären är skyldig att betala denna avgift förutom själva skulden.

Grupphuvudman
Den som svarar för redovisning och betalning av moms för en mervärdesskattegrupp.

Gäldenär
En person, som har en skuld till en annan person (borgenär).

H

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Handelsbolag
Bildas när två eller flera personer avtalar om att utöva verksamhet i bolag och bolaget förs in i handelsregistret. I handelsbolag är delägarna solidariskt ansvariga för bolagets skulder.

Handpant
Pant i lösöre som vid pantsättningen överlämnas till panthavaren eller tredje man.

Handräckning
Handräckning är en åtgärd som en exekutiv myndighet vidtar för att trygga någons rättighet, t.ex. återta avbetalningsgods.

Hemvist
Hemvist är för en fysisk person den ort där denna är folkbokförd.

Hindersprövning
Skattemyndigheten utfärdar intyg om hindersprövning för dem som ska gifta sig eller registrera partnerskap. Intyget visar att det inte finns några hinder mot äktenskapet eller partnerskapet och gäller fyra månader. Hinder mot äktenskap föreligger för den som inte fyllt 18 år men möjlighet finns att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Även för registrering av partnerskap krävs att man fyllt 18 år men här finns inte någon möjlighet att få tillstånd för den som är yngre. För både äktenskap och registrering av partnerskap krävs vidare att man inte är alltför nära släkt med varandra och att ingen av de båda redan är gift eller registrerad partner, se även Vigsel och Registrering av partnerskap.

Hobbyverksamhet
Verksamhet som kan kännetecknas av varaktighet och självständighet, men i avsaknad av vinstsyfte inte anses vara yrkesmässig verksamhet.

I

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Idrottslig verksamhet
Personligt framträdande inför publik direkt eller genom ljud- eller bildupptagningar.

Idrottsman
Den som utövar idrottslig verksamhet.

Import
Med import avses i momssammanhang köp av varor och tjänster från land utanför EG:s momsområde.

Indrivning
Om en skatteskuld inte betalas i rätt tid, lämnas den i vissa fall till kronofogdemyndigheten,som då kan kräva in skulden.

Ingående moms
Den skatt som debiteras vid köp av varor och tjänster, om försäljningen medför skattskyldighet för försäljaren.

Inkomstslag
Det finns tre inkomstslag, tjänst, kapital och näringsverksamhet.

Inkomstår
är kalenderåret före taxeringsåret, och är det år då du i regel får de inkomster som du deklarerar under taxeringsåret.

Inhibition
Beslut av högre instans att inställa verkställighetsåtgärder, som beslutats av en lägre instans.

Inlösendag
Den dag värdepappret löses in av utgivaren. Benämns även förfallodag.

Inköpsrätt
Rätt som utfärdas till aktieägare i ett bolag och som innebär att de erbjuds att köpa aktier i ett annat bolag, t.ex. vid avknoppning av dotterbolag.

Investeringsguld
Guld som är avsett för investeringsändamål. Omsättningen är undantagen från momsplikt.

Investmentbolag
Ett bolag som i sin tur äger och förvaltar aktier i andra bolag.

Inkassoföretag
Privat företag som mot ersättning kräver in skulder för företag och privatpersoner.

Inkassokostnader
Kostnader som avser inkasseringsåtgärder, t.ex. kravbrev rörande skulden.

Insolvent
Obestånd, dvs. att en person inte kan betala sina skulder.

Inteckna
Inteckna innebär att belasta fast egendom med inteckning avseende ett bestämt penningbelopp. När inteckning beviljas utfärdas pantbrev som kan lämnas som säkerhet för lån.

Interimistiskt beslut
Ett förordnande som meddelats av domstol och gäller från tidpunkten för meddelandet till dess annorlunda förordnats eller domen/beslutet vunnit laga kraft (vanligt förekommande i familjemål).

J

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Juridisk person
Association som har rättskapacitet på liknande sätt som en enskild människa (fysisk person) och följaktligen kan ha egna fordringar och skulder, sluta avtal och ställas till svars inför domstol. Kan vara en organisation, en förening, ett bolag m.m.

Jämkning
har tagits bort som begrepp. Man talar i stället om ändrad beräkning av preliminär skatt. Se ändrad beräkning.

Jämkning av ingående moms
Innebär att avdrag för ingående moms korrigeras så att avdragen motsvarar en tillgångs användning i momspliktig verksamhet.

K

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Kapitalinkomster
Exempel på kapitalinkomster är ränteinkomster, utdelning på aktier samt reavinst vid försäljning av aktier, fastigheter och bostadsrätter.

Kapitalmarknad
Sammanfattande beteckning på aktiemarknaden (eget kapital) och kreditmarknaden (lånat kapital).

Kommanditbolag
Bildas när två eller flera personer avtalar om att utöva verksamhet i bolag och bolaget förs in i handelsregistret. Till skillnad mot handelsbolag föreligger begränsad ansvarighet för en eller flera delägare (komplementär) i kommanditbolag.

Kommissionshandel
Uppdrag att handla med t.ex. värdepapper för kunds räkning men i eget namn.

Kommunal inkomstskatt
Kommunal inkomstskatt betalas från och med den första beskattningsbara hundralappen.

Konstverk
Exempel på konstverk i momssammanhang är tavlor, konstgrafiska blad, skulpturer och handvävda tapisserier. Du får vanligtvis inte använda vinstmarginalbeskattning (VMB) vid försäljning av konstverk.

Konvertibelt skuldebrev
Räntebärande skuldebrev som ger innehavaren rätt att byta ut sin fordran mot aktier i bolaget under skuldebrevets löptid och till ett i förväg bestämt pris.

Kontoförande institut, KI
Den bank eller fondkommissionär som fått tillstånd att sköta aktieägares VP-konton.

Konkurs
Rättsligt förfarande som innebär att en person eller ett bolags affärer måste avvecklas och egendomen säljas så att inkomsterna kan fördelas mellan fordringsägarna.

Konkursbouppteckning
En konkursbouppteckning innehåller bl.a. uppgift om boets tillgångar och skulder samt vilka fordringsägarna är.

Konkursförvaltare
En konkursförvaltare är utsedd av rätten och har hand om förvaltningen av konkursboet.

Kontokort
Se kreditkort och betalkort.

Konfirmation
Konfirmation registreras inte i folkbokföringen. Om konfirmation ska ske inom Svenska kyrkan kontaktar du pastorsexpeditionen. I annat fall kontaktar du aktuellt samfund.

Kreditmarknaden
Marknaden för lånat kapital. Kan delas upp i obligations- respektive penningmarknaden. Dessutom ingår bankernas in- och utlåningsverksamhet.

Kreditkort
Kreditkort är ett kort som ger innehavaren rätt att köpa varor och tjänster på kredit. Krediten fungerar som ett lån. Kortet ges ut av kontokortsföretag och affärskedjor. Det är inte kopplat till något bankkonto.

Kreditupplysning
Information från ett kreditupplysningsföretag om en privatpersons eller företags betalningsanmärkningar, inkomster och skulder.

Kronofogdemyndighet
Kronofogdemyndigheten är en statlig myndighet vars uppgift är bl.a. att fastställa och driva in fordringar.

Kungörelse
Offentligt tillkännagivande av något, ofta genom annonsering i tidningar.

Kupongbolag (K-bolag)
Fåmansbolag.

Kupongränta
Den ränta i procent av nominellt belopp som betalas ut till innehavaren av en s.k. kupongobligation.

Kvarskatt
har ersatts av begreppet "underskott på skattekontot" eller "slutlig skatt att betala". Se skattekonto.

Kvarskatteavgift
Se räntor

Kvarskattsedel
Se slutskattebesked.

Kvalificerad insolvens
Gäldenären kan inte betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och det går inte att se att detta förhållande kommer att upphöra inom en överskådlig tid (skuldsaneringslagen).

Kvarstad
Kvarstad är en tillfällig åtgärd som beslutas av domstol. Det innebär att egendom tas som säkerhet för en viss skuld i avvaktan på dom.

Kvarskrivning
Den som riskerar att bli utsatt för allvarlig eller upprepad brottslighet, förföljelse eller trakasserier på annat sätt, kan vid flyttning begära att få stå kvar som folkbokförd på den tidigare folkbokföringsorten. Sådan s k kvarskrivning medges för högst tre år i taget. Den nya adressen är enbart känd för skattemyndigheten, som vidarebefordrar personens post. Se även Sekretess.

Kvartalsredovisning (KVR)
En sammanställning av uppgifter om gemenskapsinterna leveranser. KVR ska lämnas av alla som omsatt (sålt) varor momsfritt på grund av att köparen varit momsregistrerad i annat EG-land.

Kvittning
En fordrans avräkning på en motfordran, som medför att de båda fordringarna upphör att gälla till den del de täcker varandra.

Kvittningsgill motfordran
För att en motfordran ska få lov att användas till kvittning måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Motfordringen måste bl.a. vara förfallen till betalning och fordringarna ska vara av sådan art att kvittning får äga rum.

Kyrkoavgift
är en avgift som betalas av medlemmar i trossamfundet Svenska kyrkan. Den ersätter församlingsskatten som tidigare var en del av den kommunala inkomstskatten.

Köpeskilling
Köpeskilling är det pris som köparen ska betala.

Köpkurs
Det högsta pris någon köpare är villig att betala för ett visst värdepapper.

Köpnota
Avräkningsnota som avser inköp av ett värdepapper.

Kyrkobokföring
Den folkbokföring som tidigare skedde församlingsvis hos Svenska kyrkan kallades kyrkobokföring. Numera omfattar begreppet kyrkobokföring registrering av medlemmar, verksamhet och förrättningar som sker inom Svenska kyrkan.

Kyrkoböcker
Kyrkoböckerna har ersatts av folkbokföringsregister. De uppgifter som registreras i folkbokföringsregistret kan du läsa om under rubriken Vilka uppgifter registreras. Gamla kyrkoböcker förvaras tills vidare hos pastorsexpeditionerna eller landsarkiven.

L

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Laga kraft
En dom eller ett beslut har vunnit laga kraft när det inte längre finns möjlighet att överklaga. Ett avgörande får i regel verkställas först efter laga kraft.

Leverans
Överförande av värdepappret från säljaren till köparen. Numera sker leveranserna av instrumenten vanligen genom omregistering i ett kontosystem.

Limitera (en order)
Att uppge högsta respektive lägsta pris man är villig att köpa respektive sälja ett värdepapper för.

Lönegaranti
Lönegaranti vid konkurs innebär att staten svarar för betalning av arbetstagares innestående fordringar på bl.a. lön och pension.

M

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö

Mantalsskrivning
Mantalsskrivningen var en typ av folkbokföring som före den 1 juli 1991 skedde en gång årligen hos de lokala skattemyndigheterna. Mantalsskrivningen låg till grund för var beskattningen skulle ske. Begreppet mantalsskrivning har upphört. De uppgifter som finns i folkbokföringsregistret den 1 november styr var beskattningen ska ske.

Marginalskatt
är, enkelt uttryckt, skatten på den sist intjänade tusenlappen (eller hundralappen).

Exempel: (tabell 32, kol. 1)

Månadslön 25 000, preliminär skatt enligt tabell = 8 180 kr. Se preliminära skattetabeller. Löneökning med 1 000 kr/mån innebär månadslön 26 000, preliminär skatt enligt tabell = 8 708 kr.

Marginalskatten blir 52,8 % (8 708 - 8 180 = 528 kr vilket är skatten på den sista 1 000-lappen).

Observera att detta inte är detsamma som den skatt i procent som betalas på hela inkomsten. På inkomsten i detta exempel betalar man 33,5% i preliminär skatt (8 708 kr av 26 000 kr).

Market Marker
Bank, fondkommissionär som har åtagit sig att se till att det finns köpare och säljare (andrahandsmarknad) för ett visst värdepapper.

Marknadsnoterad
Värdepappret är föremål för notering på svensk eller utländsk börs eller annan notering som är allmänt tillgänglig.

Marknadsränta
är den ränta du får betala när du lånar pengar på den öppna marknaden (t.ex. hos banken). Se statslåneränta.

Materiell prövning
Prövning av sakfrågan.

Mervärdeskattegrupp
Två eller flera näringsidkare som anses som en enda näringsidkare i momssammanhang. Den verksamhet som gruppen bedriver räknas som en enda verksamhet. I en mervärdesskattegrupp får endast företag inom den finansiella sektorn eller företag med inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden ingå.

Medborgarskap
I folkbokföringen anges i vilken eller vilka stater en person är medborgare. Om du har både svenskt och utländskt medborgarskap anges enbart det svenska i folkbokföringsregistret. Vid förvärv av svenskt medborgarskap underrättar Migrationsverket eller länsstyrelsen skattemyndigheten.

Mellannamn
Mellannamn är ett namn som du kan bära bl a för att utmärka samhörighet med en förälder eller en make som bär samma namn som efternamn. Om du ska ha mellannamn anmäler du detta. Om du inte vill ha mellannamnet kvar måste även detta anmälas.

Moms
I lagtext och många andra texter används ordet mervärdesskatt. Moms är annat ord för mervärdesskatt.

Momsregistreringsnummer
Tilldelas alla som bedriver momspliktig verksamhet och registrerats hos skattemyndigheten. Momsregistreringsnumret är baserat på en juridisk persons organisationsnummer eller om det är fråga om en enskild firma, på företagarens personnummer. En mervärdesskattegrupp och representanten för ett enkelt bolag eller partrederi tilldelas ett särskilt momsregistreringsnummer.

Mottagarkonto
Mottagarkonto är det konto som du vill ha dina skattepengar insatta på. Kontakta din bank för att anmäla konto eller om ett tidigare anmält konto ska ändras.

Mottagningsbevis
Mottagningsbevis är ett intyg på vilket mottagaren ska kvittera mottagandet av en handling.

N

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Nettoskuldbörda
Den skuldbörda som återstår sedan gäldenären har sålt den egendom som han och hans familj inte är i oundgängligt behov av (skuldsaneringslagen).

Nollkupongare
Obligation som ges ut till reducerat belopp och som löses in till sitt nominella belopp på förfallodagen.

Nominell ränta
Den ränta som utgår på ett räntebärande värdepapper. Beräknas normalt i procent av det nominella beloppet.

Nominellt belopp
Det belopp som t.ex. en obligation är utställd på, och som är det belopp som placeraren erhåller då obligationen löses in vid löptidens slut.

Nya transportmedel
Bilar, motorcyklar, båtar och flygplan som under vissa förhållanden anses som nya i momssammanhang.

Den som köpt ett nytt transportmedel i ett annat EU-land och fört in det till Sverige är skyldig att deklarera och betala moms i Sverige. Reglerna gäller även privatpersoner.

Nyemission
Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier i ett bolag genom att aktieägarna skjuter till mer kapital.

Nyttjanderätt
Rätt för en person att använda egendom som tillhör någon annan.

Näringsförbud
Näringsförbud är ett förbud som meddelats av en allmän domstol om att någon under en tid (högst tio år) inte får driva rörelse.

Näringsverksamhet
är en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (eget företag i någon form). Med yrkesmässigt menas att verksamheten ska vara varaktig och bedrivas i vinstsyfte.

O

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Obefintlig
Den som under två år saknat känt hemvist avregistreras från folkbokföringen som obefintlig.

Obestånd
En persons oförmåga (inte tillfällig) att betala sina skulder.

Obligation
Skuldebrev som ges ut i betydande antal och där en andrahandsmarknad finns. Obligationer har i
allmänhet lång löptid, minst ett år.

Obligationsmarknaden
Den del av kreditmarknaden som utgörs av räntebärande värdepapper med en löptid överstigande ett år.

OCR
Se referensnummer

Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen innebär bl.a. att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar. För kronofogdemyndighetens del medför det att vem som helst kan få veta om en person finns i kronofogdemyndighetens register, vilka skulder vederbörande har och vad myndigheten har gjort i ett ärende.

Offentligt ackord
Överenskommelse mellan en gäldenär och hans borgenärer, t.ex.enligt lagen om företagsrekonstruktion i huvudsak om att sätta ned och betala fordringarna på visst närmare angivet sätt.

OM
Förkortning av Stocholms Optionsmarknad AB. OM organiserar handeln med standardiserade optioner och terminer. OM fungerar även som marknadsplats och clearingcentral för dessa derivatinstrument.

Ombud
En person med uppdrag att utföra något för någon annans räkning.

Ombud (moms)
I momssammanhang den som representerar en utländsk företagare. Utländsk företagare, som kommer från ett land med vilket Sverige inte har särskild överenskommelse om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar och utbyte om information om skatter, måste representeras av ett särskilt ombud i frågor som rör moms.

Omprövning
av inkomstdeklarationen kan du begära inom fem år om du är missnöjd med skattemyndighetens beslut eller om du har glömt något i deklarationen.

Omsättning
I mervärdesskattelagen försäljning av vara eller tjänst eller att vara eller tjänst tas i anspråk genom uttag.

Omvänd skattskyldighet
Innebär att skattskyldigheten flyttas till den som köper en tjänst eller vara. Ibland används den engelska beteckningen ”reverse charge”.

Option
Värdepapper som ger innehavaren en rättighet men inte någon skyldighet att köpa eller sälja ett annat värdepapper.

OTC
Over the counter. Betecknar sådan handel och sådana marknader som kännetecknas av att affärerna görs upp direkt mellan två aktörer. Exempel på sådana OTC-marknader är avistamarknaden för valuta och OTC-marknaden för icke-standardiserade derivatinstrument. Vanligt är att begreppet OTC främst förknippas med den s.k. OTC-listan för aktier vid Stockholms Fondbörs.

 

P

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Pensionsgrundande inkomst
är den inkomst som ligger till grund för beräkning av pensionsrätt på arbetsinkomster inom ATP-systemet och inom det nya inkomstgrundade pensionssystemet. Pensionsrätt beräknas på högst 7,5 gånger det förhöjda prisbasbeloppet.
Från och med inkomståret 2002 beräknas pensionsrätt på högst 7,5 gånger inkomstbasbeloppet.

Pensionssparande
är premier du betalar på din pensionsförsäkring och inbetalningar du gör till ditt pensionssparkonto (individuellt pensionssparande, IPS). Det avdrag du gör i deklarationen för pensionssparande får i de flesta fall vara högst 18 300 kr för år 2000 (1/2 prisbasbelopp).

Pant
Lös egendom som låntagaren lämnar till långivaren som säkerhet för lånet.
Fast egendom pantsätts genom att fastighetsägaren lämnar pantbrev i sin fastighet till långivaren.

Pantbrev
Bevis på en inteckning som tagits ut i en fastighet. Fastigheten kan pantsättas genom att fastighetsägaren lämnar pantbrevet som säkerhet för ett lån.

Partnerskap
Se Registrering av partnerskap

Partsdelgivning
I de fall svaranden inte blir delgiven genom kronofogdemyndighetens försorg ska sökanden erbjudas att själv verkställa delgivning.

Personaloptionsförmån
En presonaloptionsförmån är en rätt att i framtiden förvärva värdepapper, som man erbjuds på grund av sin anställning. Efter en viss kvalifikationstid kan innehavaren utnyttja denna genom att förvärva den aktie optionen är knuten till.

P/E-tal
Relationstal som används när man ska bedöma om en aktie är högt eller lågt värderad i förhållande till bolagets vinst. Betyder priset på aktien/bolagets vinst efter skatt.

Penningmarknaden
Den del av kreditmarknaden somutgörs av räntebärande värdepapper med en löptid understigande ett år.

Personbevis
Personbevis är ett intyg som visar hur du är registrerad i folkbokföringen. Olika uppgifter tas med i beviset beroende på vad det ska användas till. När du begär ett personbevis hos skattemyndigheten bör du därför tala om ändamålet med beviset. Vissa personbevis kan beställas med hjälp av Servicetelefonen.

Personbil
I momssammanhang vanlig personbil samt lastbil med skåpkarosseri och buss, om totalvikten är högst 3 500 kg. Som personbil räknas inte lastbil med skåpkarosseri om lastbilens förarhytt är en separat karosserienhet. Med separat karosserienhet förstås att fordonet är konstruerat så att det finns en luftspalt mellan förarhytten och skåpet samt att fordonet fungerar som lastbil även om skåpet bortmonteras. Förteckning över gällande karosserikoder finns på Vägverkets hemsida www.vv.se.

Personnummer
Var och en som folkbokförs tilldelas ett personnummer. Broschyr med beskrivning av personnumrets konstruktion och användning finns hos skattemyndigheten.

Preliminärskattetabeller
är skattetabeller som varje år tas fram av Riksskatteverket och som arbetsgivare ska använda vid beräkning av skatteavdrag på löneutbetalningar m.m.

Prisbasbelopp
hette tidigare basbelopp. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år och används som underlag vid olika beräkningar, ex.vis grundavdrag, pensioner m.m. Prisbasbeloppet för inkomstår 2001 uppgår till 36 900. Förhöjt prisbasbelopp, som bl.a. används vid beräkning av avgiftstaket för den allmänna pensionsavgiften, uppgår för inkomstår 2001 till 37 700.

Punktskatt

Punkter
Används normalt för att beskriva ränteförändringar. Etthundra räntepunkter är lika med en
procent.

Preskription
När rätten att kräva in en fordran upphör (konsumentfordran 3 år, skatter 5 år, andra fordringar 10 år).

Process
Rättegång

R

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Realisationsvinst/förlust
Vinst respektive förlust som uppstår vid icke yrkesmässig avyttring av värdepapper.

Referensnummer
Vid inbetalning till skattekonto via internet ska OCR/referensnummer anges. Numren är unika för alla skattebetalare och de är olika beroende på om du använder postgiro eller bankgiro. Klicka här så kan du göra en beräkning för att få fram ditt OCR/referensnummer.

Registrerad varumottagare
En näringsidkare som givits tillstånd att ta emot obeskattade varor från upplagshavare i andra medlemsländer. Skattskyldighet inträder vid mottagandet av varorna.

Registrering av partnerskap
Två personer av samma kön kan låta registrera sitt partnerskap. Ett registrerat partnerskap motsvarar i stort sett ett äktenskap. För registrering krävs att en av partnerna har hemvist i Sverige och är medborgare i Sverige eller något annat land som har registrering av partnerskap (Danmark, Island, Nederländerna eller Norge). Om ingen av partnerna är medborgare i något av dessa länder måste en av dem ha hemvist i Sverige sedan minst två år. För registrering av partnerskap krävs också att båda partnerna är fria från de hinder mot registrering av partnerskap som gäller enligt svensk lag, se Hindersprövning. När ett partnerskap har registrerats underrättar registreringsförrättaren skattemyndigheten om detta. Den som har registrerat partnerskap i ett annat land måste själv visa ett bevis om detta för att partnerskapet ska kunna föras in i folkbokföringen.

Registrering till moms
Den som bedriver verksamhet som medför skyldighet att betala moms eller som har rätt till avdrag för ingående moms måste registrera sig till moms hos skattemyndigheten.

Regresskrav
Då en person har betalat ett belopp, som en annan person egentligen är skyldig att betala, har den som betalat rätt att kräva betalning av den ursprungligen betalningsskyldige.

Relationer
I folkbokföringen finns uppgift om med vem eller vilka du har samhörighet (relationer). Relationer är make, registrerad partner, barn, föräldrar, vårdnadshavare, adoptivbarn och adoptivföräldrar.

Reinvesterande fond
Fond som inte delar ut fondens avkastning i form av pengar, utan återinvesterar beloppet i nya andelar.

Representant
Den som utses att svara för redovisning och betalning av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms för ett enkelt bolag eller partrederi.

Reseavdrag
Avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats får du göra i deklarationen, men endast till den del kostnaden överstiger 7 000 kr. Särskilda regler gäller för hur stort avdrag man får göra för olika färdmedel samt vilket färdmedel man får göra avdrag för.

Respitränta
Se räntor

Restitutionsränta
Se räntor

Resultaträkning
Den del av ett bolags årsredovisning som visar hur vinsten eller förlusten för räkenskapsåret har uppkommit.

Retentionsrätt
Retentionsrätt är rätt för en borgenär att till säkerhet för en obetald fordran kvarhålla gäldenärens egendom till dess betalning sker.

Reverse charge
Se omvänd skatteskyldighet.

Riktad emission
Nyemission som riktas mot visst håll, t.ex. de anställda, vilket innebär att de får erbjudandet att köpa de nyemitterade aktierna. Aktieägarna förbigås på detta sätt.

Räntor
Äldre begrepp för olika typer av räntor m.m., som anståndsränta, respitränta, restitutionsränta, dröjsmålsavgift, kvarskatteavgift och ö-skatteränta, har numera ersatts av begreppen kostnadsränta och intäktsränta.

Räkenskapsår
Den tid, vanligen kalenderår, som ett företags redovisning omfattar.

Räntefond
En fond som placerar sitt kapital i räntebärande värdepapper på penning- och obligationsmarknaden.

Rörlig ränta
En ränta som varierar under lånetiden.

S

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

SA-skatt
Du som har A-skatt kan också ha en debiterad särskild A-skatt. Särskild A-skatt avser preliminär skatt som inte kan tas ut genom skatteavdrag av arbetsgivaren. Det innebär att du själv måste betala din SA-skatt. Det kan exempelvis vara skatt på utländska inkomster, förmögenhetskatt eller fastighetsskatt.

Även delägare i handelsbolag kan få SA-skatt.

Samlarföremål
Exempel på samlarföremål i momssammanhang är mynt, sedlar eller frimärken som inte är betalningsmedel.

SAX
Stockholm Automated eXchange, benämning på Stockholms Fondbörs automatiserade system för aktiehandeln.

Schablonmetoden
För vissa marknadsnoterade värdepapper får anskaffningsvärdet beräknas till 20 % av försäljningspriset.

Schablon
Mall

Sekretess
Uppgifter i folkbokföringen är normalt offentliga, dvs var och en har rätt att få del av uppgifter ur folkbokföringsregistren. Uppgifter lämnas inte ut om det finns särskild anledning att anta att den som uppgifterna gäller i så fall skulle kunna lida skada. Se även Kvarskrivning. Beslut att vägra lämna ut uppgifter kan överklagas.

Servitut
Rättighet som upplåts i en fastighet till förmån för annan fastighet, t.ex. rätt att ta väg över en grannfastighet.

SINK
är en förkortning som betyder "särskild inkomstskatt för utomlands bosatta". SINK tas i normalfallet ut med 25 % och fastställs direkt vid varje utbetalning av inkomst. Det innebär att personer som ska SINK-beskattas inte ska lämna någon deklaration.

SIX
Stockholm Information eXchange. Ett datoriserat informationssystem utarbetat vid Stockholms Fondbörs.

Sjukvård
I momssammanhang åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnsbörd, om åtgärderna tillhandahålls vid en sjukvårdsinrättning eller av någon som har särskild legitimation. Även ambulanstransporter och medicinskt betingad fotvård räknas som sjukvård.

Sjätte direktivet
Europeiska gemenskapernas råds sjätte direktiv (77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund.

Skatteplikt (moms)
Försäljning samt import av varor och tjänster som inte är undantagna från skatteplikt i mervärdesskattelagen är skattepliktiga. I vissa fall är även köp skattepliktiga.

Skattesats (moms)
Den procentsats som används för att beräkna den utgående momsen vid försäljning, import och i vissa fall vid köp. Momsen beräknas på beskattningsunderlaget. Det finns tre olika skattesatser för moms, 6 %, 12 % och 25 %.

Skatteupplag
En lokal eller ett ytrymme som har godkänts av beskattningsmyndigheten där upplagshavarens tillverkning, bearbetning och lagring av skattepliktiga varor sker utan att skattsskyldighet inträder.

Skattskyldig (moms)
Den som är skyldig att betala moms till staten. Det kan vara antingen den som säljer en vara eller en tjänst, eller i vissa fall den som köper en vara eller en tjänst. Även den som importerar en vara kan vara skattskyldig.

Skattskyldighetens inträde (moms)
Tidpunkten när skyldigheten att betala moms till staten inträder.

Social omsorg
I momssammanhang offentlig eller privat verksamhet för barn- och äldreomsorg, stöd och service till funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg.

SOX
Stockholm bOnd eXchange. Det datoriserade handelssystemet för obligationer vid Stockholms Fondbörs.

Split
Uppdelning av en aktie på två eller flera aktier. Kallas också aktieuppdelning. I stället för 1 aktie à 500 kronor får man 5 st. à 100 kronor. Bolagen gör ofta split för att underlätta handeln med aktierna.

Sjömän
Med sjöinkomst menas i skattelagstiftningen inkomst ombord på fartyg som av Riksskatteverket klassificerats till närfart och fjärrfart. Sådan inkomst ger rätt till sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjömän. Sjöinkomstavdraget ska beaktas vid beräkning av beskattningsbar förvärvsinkomst och brytpunkten för personer med sjöinkomst.

Skattedeklaration
är en deklaration som används av näringsidkare för redovisning av moms och av arbetsgivare för redovisning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Skattedeklaration ska i de flesta fall lämnas varje månad. Läs mera i Skattekonto för företagare.

Skattekonto
På skattekontot bokförs alla dina skatteinbetalningar och skatter och avgifter som du ska betala. Överskott och underskott kan uppkomma på kontot beroende på om du betalat in för lite eller för mycket. På skattekontot beräknas intäktsränta om det finns ett överskott och kostnadsränta om det finns ett underskott.

Skattenämnd
I normalfallet är det en tjänsteman på skattemyndigheten som med ledning av din självdeklaration beslutar om din taxering. I vissa fall avgörs dock taxeringen av en skattenämnd.

Nämnden består av en ordförande från skattemyndigheten och 3-5 ledamöter som är politiskt tillsatta av landstinget. Fall som tas upp i skattenämnd föredras alltid av en tjänsteman på skattemyndigheten.

Skattereduktion
innebär en minskning av skatten och finns av flera olika slag. Fr.o.m. inkomståret 2000 är dessa:
- skattereduktion på förvärvsinkomster,
- skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall,
- skattereduktion för sjömän,
- skattereduktion för allmän pensionsavgift,
- skattereduktion för underskott av kapital.

Du som har rätt till någon skattereduktion enligt uppräkningen får reduktionen utan att särskilt ansöka om den.

Skattekontor
Skattemyndigheternas verksamhet bedrivs lokalt av skattekontor (LOK).

Skattetillägg
är en extra avgift som du kan bli tvungen att betala om du lämnar en oriktig uppgift i din deklaration och uppgiften skulle ha medfört för låg skatt om den hade godtagits. Läs mer i broschyren Deklarationupplysningar löntagare.

Skiktgräns
Det finns två skiktgränser, den övre och den nedre. På beskattningsbara förvärvsinkomster - till den del de överstiger den nedre skiktgränsen - tas det ut statlig inkomstskatt med 20 % och på de beskattningsbara förvärvsinkomster som överstiger den övre skiktgränsen tas det ut ytterligare 5 %. Här ges siffror för olika år. Se även brytpunkten.

Skuldsanering
Sanering av en privatpersons skulder som vanligtvis innebär att den skuldsatte genom en avbetalningsplan får leva på existensminimum i fem år. Efter denna period försvinner betalningsansvaret för resten av skulderna.

Skilsmässa Se Äktenskapsskillnad.

Släktforskning
För uppgifter ur gamla kyrkoböcker för bl a släktforskning, kontakta pastorsexpeditionen eller landsarkiven.

Släktutredning
Intyg om dödsfall och släktutredning (för bouppteckning m m) utfärdas av skattemyndigheten.

Slutskattebesked
och kontoutdrag ersätter det gamla begreppet "slutskattesedel" ("kvarskattesedel" eller "ö-skattesedel"). Oavsett vilken sorts självdeklaration du lämnat (särskild självdeklaration eller förenklad självdeklaration) så får du ett slutskattebesked och kontoutdrag som visar den taxering som fastställts för dig och ställningen på skattekontot.

Slutskattesedel
Se slutskattebesked

Socialavgifter
är en gemensam benämning för arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgivaravgifter är de socialavgifter som arbetsgivaren betalar för sina anställda. Egenavgifter är de socialavgifter som näringsidkaren betalar för sig själv. Egenavgifterna betalar näringsidkaren in preliminärt genom sin F-skatt eller SA-skatt och de fastställs i samband med att du får besked om din slutliga skatt. Arbetsgivaravgifterna betalar arbetsgivaren för sina anställda löpande under året i samband med att skattedeklarationen lämnas.

Solidariskt betalningsansvar
Förpliktelse för var och en av flera som gemensamt ansvarar för en penningskuld att vid krav från borgenären betala hela beloppet.

Statlig inkomstskatt
Se skiktgräns

Statslåneräntan
används i skilda sammanhang som en måttstock för marknadsräntan. Statslåneräntan motsvarar säljräntan på statens tioåriga obligationslån och används ex.vis vid beräkning av bilförmånsvärdet. Statslåneräntan fastställs av Riksgäldskontoret.

Statsskuldväxel
Diskonteringspapper som ges ut av staten.

Statlig lönegaranti
Statens i lag reglerade garanti för betalning av arbetstagares fordran hos arbetsgivare i konkurs.

Ställföreträdare
Någon som handlar i annans ställe, t.ex. i en rättegång.

Stämningsman
Stämningsman är en person som förordnats av polisen och som anlitas av domstol eller myndighet för delgivningsuppdrag.

Stående jämkning
är detsamma som särskild beräkningsgrund. Det är ett beslut om det preliminära skatteavdraget. Beslutet är likadant år efter år om inga eller mycket små förändringar sker i inkomst- och avdragsförhållandena.

Du som har stående jämkning får varje höst en påminnelse eller ett förslag där du har möjlighet att göra en ny ansökan. Du som får ett förslag skickar inte in någon ny ansökan om du är nöjd med förslaget. Du som får en påminnelse måste fylla i en ny ansökan om du vill ha preliminärskatten enligt särskild beräkningsgrund året därpå.

Beslut om särskild beräkningsgrund syns bara på A-skattsedeln som skickas ut i januari varje år.

Summarisk process
Se betalningsföreläggande.

Swap
Ett finansiellt avtal mellan två parter om att byta betalningsflöden med varandra under en viss tid. Exempelvis ett byte av rörlig ränta i viss valuta mot fast ränta i en annan valuta.

Synnerliga skäl
Om det krävs synnerliga skäl för att medge undantag från en viss regel, betyder det att det måste till mycket starka skäl för att ett undantag ska få göras. Det handlar i praktiken om rena undantagsfall. Om lagstiftaren vill markera att något mindre starka skäl behövs, används uttrycket "särskilda skäl".

Säkerhet
T.ex. borgen eller pant.

Särskild A-skatt
Se SA-skatt

Särskild beräkningsgrund
Skattemyndigheten får besluta att skatteavdrag ska göras på annat sätt än enligt skattetabell. Om detta beslut meddelas på A-skattsedeln heter det Särskild beräkningsgrund och om beslutet meddelas efter det att skattsedeln skickats ut heter det ändrad beräkning. Se även stående jämkning.

Särskilda skattekontoret i Ludvika
Den enhet inom Riksskatteverket (RSV) som bl.a. handlägger punktskatter, moms på nya transportmedel samt återbetalning av moms till utländska företagare och utländska beskickningar. 

Särskilda skäl
Se synnerliga skäl

Särskild självdeklaration
ska lämnas av juridiska personer samt fysiska personer som ska redovisa näringsverksamhet. Särskild deklaration ska lämnas in till skattemyndigheten senast den 31 mars taxeringsåret, dvs. året efter inkomståret. Du som lämnar särskild självdeklaration får ditt slutskattebesked i december taxeringsåret.

Särskilt grundavdrag
är ett avdrag som du som har folkpension har rätt till om folkpensionen är minst 6000 kr/år eller om den utgör minst 1/5 av din totala inkomst.Särskilt grundavdrag får du i stället för det vanliga grundavdraget. Det kan aldrig bli lägre än vanligt grundavdrag.

Särskilt grundavdrag tillgodoräknas automatiskt av skattemyndigheten vid beräkning av beskattningsbar förvärvsinkomst.

Särskild postadress
Den som inte kan nås med post på sin vanliga bostasadress kan anmäla en särskild postadress om den gäller för minst sex månader.

T

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  


Tandvård
I momssammanhang åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan.

Taxerad förvärvsinkomst
beräknas så här: Lägg ihop inkomst av tjänst (efter avdrag) och inkomst av näringsverksamhet. Dra sedan av allmänna avdrag.

Taxeringsåret
är året efter inkomståret och är det år då deklarationen lämnas och den slutliga skatten räknas ut.

Teckningskurs
Det pris som ska betalas för varje nyemitterade aktie i en nyemission.

Teckningsrätt
Rätt att teckna aktier vid nyemission.

Teckningsrättsbevis
Värdepapper som är bevis på äganderätten till en eller flera teckningsrätter (gäller för icke VPC-anslutna bolag).

Termin
Ett avtal mellan två parter att överlåta en viss vara på en bestämd dag i framtiden till ett bestämt pris. Båda parterna är skyldiga att fullfölja avtalet.

Tilltalsnamn
Markering som visar vilket av förnamnen som är tilltalsnamn. Anmälan om tilltalsnamn kan göras till skattemyndigheten.

Tjänst
Till inkomstslaget tjänst räknas bl.a. anställningsinkomster, uppdragsinkomster och pensionsinkomster.

Tjänst (moms)
I mervärdesskattelagen allt som kan tillhandahållas i en yrkesmässig verksamhet och som inte utgör vara.

Tredje land
Land som inte ingår i EG:s momsområde.

Tvistig fordran
Gäldenären och borgenären är inte överens om att gäldenären är betalningsskyldig och fordran är inte fastställd av domstol eller annars möjlig att driva in.

U

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Underhandsförsäljning
Försäljning på annat sätt än genom auktion, t.ex. genom mäklare.

Uppbyggnadsskede
Tiden innan momspliktig omsättning förekommit i en näringsverksamhet.

Uppförandeskede
Tiden innan hyresavtal träffats och hyresgäst tillträtt byggnad som är föremål för frivillig skattskyldighet.

Upplagshavare
En näringsidkare som har godkänts att i ett skatteupplag tillverka, bearbeta, lagra, ta emot och förflytta punktskattepliktiga varor utan att skattsskyldighet inträder.

Upplupen ränta
Den sedan förra ränteförfallodagen upplupna räntan. Förekommer vanligtvis i samband med försäljning och köp av obligationer. Köparen ersätter säljaren för upplupen ränta.

Upplysningar ur registren
Om du vill veta vilka uppgifter som finns om dig i registret kan du enligt datalagen få ett s k 10 §-utdrag hos skattemyndigheten.

Uppskov
Om du säljer din bostad för att köpa en ny bostad och du får en skattepliktig vinst, har du möjlighet att ansöka om uppskov med beskattningen av vinsten till ett senare år.

Uppskov med betalning, se anstånd med betalning.

Utbildning
I momssammanhang:

 • grundskole-, eller gymnasieskole- och högskoleutbildning som sker i statens, kommunens eller landstingets regi eller av erkänd utbildningsanordnare
 • utbildning i övrigt som berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen (1973:349)

Utdelning
Den del av ett aktiebolags vinst som delas ut till aktieägarna.

Utgående moms
Moms som ska redovisas till staten vid försäljning eller GIF.

Utlandsadress
Den som flyttat till utlandet kan anmäla sin adress under utlandsvistelsen till skattemyndigheten.

Utländsk företagare
I momssammanhang en företagare som varken har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller fast etableringsställe i Sverige och som inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

Utmätning av lön
När kronofogdemyndigheten låter dra pengar direkt från en gäldenärs inkomst för borgenärens fordran.

Utmätning
När kronofogdemyndigheten beslagtar en gäldenärs egendom för borgenärens fordran.

Utomlands bosatta personer
Se SINK

Utslag
Benämning på vissa avgöranden i mål om betalningsföreläggande eller handräckning av domstol eller myndighet.

Utsökning
Tvångsvis uttagande av fordringar eller andra anspråk av civilrättslig eller liknande art genom exekutiv myndighets försorg.

Utsökningsavgift
Utsökningsavgift är en avgift som kronofogdemyndigheten tar ut för att staten ska få ersättning för sina kostnader.

Uttag av tjänst
I momssammanhang en skattskyldigs tillhandahållande av tjänster till sig själv eller för annat rörelsefrämmande ändamål utan ersättning eller mot ersättning som understiger kostnaden för att utföra tjänsten.

Uttag av vara
I momssammanhang en skattskyldigs privata användning av vara eller överlåtelse till någon annan utan ersättning eller till underpris. Även överföring av en vara från en verksamhet som medför skattskyldighet till en verksamhet som inte alls eller endast delvis medför skattskyldighet för moms räknas som uttag.

V

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Vara
I momssammanhang materiella ting t.ex. råvaror, halvfabrikat och färdiga konsumtions- och kapitalvaror samt fastigheter. Även gas, värme och kyla samt elektrisk kraft räknas som vara.

VAT-nummer
VAT-nummer är detsamma som momsregistreringsnummer. VAT är en förkortning för engelskans Value Added Tax (mervärdesskatt).

Verksamhetslokal
Fastighet eller del av fastighet som kan hyras ut med frivillig skattskyldighet för uthyraren.

Verksamhetstillbehör
I momssammanhang  annan maskin, utrustning eller särskild inredning än industritillbehör, om den tillförts sådan byggnad eller del av byggnad som är inrättad för annat än bostadsändamål och den anskaffats för att direkt användas i en särskild verksamhet som bedrivs på fastigheten.

Verkställighet
Se Utsökning.

Villkorad skuld
Skuld som borgenären kan återkräva endast om visst villkor uppfylls.

Vinstmarginalbeskattning (VMB)
Utgående moms redovisas på vinstmarginalen (skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris). VMB används främst vid försäljning av begagnade varor som återförsäljaren köpt från någon som inte är skattskyldig för försäljningen, t.ex. en privatperson.

Vite
En sanktion som oftast innebär att den som åsidosätter en i ett vitesföreläggande angiven skyldighet kan få betala ett i föreläggandet angivet belopp.

VP-Avi
Meddelande från VPC till aktieägaren om förändring på hans vp-konto.

VP-konto
Värdepapperskonto där aktieägarens innehav av värdepapper är registrerat. Vp-kontot har ersatt de tidigare aktiebreven.

VP-Kontoutdrag
Meddelande från VPC till aktieägaren innehållande alla förändingar på hans eller hennes vp-konto under ett år.

Vräkning
Se också under Avhysning.

Vigsel
För att få gifta dig måste du vara fri från de hinder mot äktenskap som gäller enligt svensk lag. Intyg om detta kan begäras, se Hindersprövning. För svensk medborgare som avser att gifta sig inför utländsk vigselförrättare kan skattemyndigheten utfärda ett äktenskapscertifikat. När en vigsel har skett, underrättar vigselförrättaren skattemyndigheten om detta. Du som gift dig inför en utländsk vigselförrättare måste själv visa upp ett bevis om detta för att vigseln ska kunna registreras i folkbokföringen.

Vårdnadshavare
I folkbokföringen registreras vem som är barnets vårdnadshavare. Om föräldrarna är gifta med varandra registreras de båda automatiskt som vårdnadshavare. Om föräldrarna inte är gifta med varandra registreras modern automatiskt ensam som vårdnadshavare. Föräldrarna kan dock få gemensam vårdnad registrerad genom anmälan. Dom om vårdnad meddelas skattemyndigheten. Se även Gemensam vårdnad.

Värdeområdesnummer
Värdeområdesnummer består av sju siffror och är uppbyggt av läns- och kommunkod samt löpnummer. Numret används vid fastighetstaxering. Uppgiften finns förtryckt i blanketten för fastighetsdeklaration och även i underrättelse om beslut avseende småhus.

Värdeår
Vid fastighetstaxering sker beräkningen av värdeår automatiskt med hjälp av lämnade uppgifter. Beräkningen behöver således inte deklaranten göra, men behövs om du själv vill beräkna ditt preliminära basvärde. Värdeår är normalt = nybyggnadsår.

Värdepapper
Gemensam beteckning för aktier, obligationer, optioner m.m.

Värdepapperscentralen, VPC
VPC handhar registreringen av aktieägarna för de aktiebolag som tillämpar förenklad aktiehantering, vilka framförallt är börsbolagen. VPC utfärdar även VP-avier, sänder utdelningar, handlägger emissioner m.m.

Värnskatt
används ibland som ett uttryck för den extra statliga inkomstskatt på 5% som enligt en särskild lag togs ut under inkomståren 1995-1998 på inkomster över de skiktgränser som då gällde.

W

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

 

Y

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Yrkesmässig verksamhet
I momssammanhang verksamhet som:

 • är varaktig (är tänkt att bedrivas under längre tid)
 • har vinstsyfte
 • är självständig (kan inte likställas med ett anställningsförhållande)

Fler exempel på yrkesmässig verksamhet finns i Momsbroschyren.

Å

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Årsredovisning
Ett företags verksamhetsberättelse, omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys för det gångna året. Årsredovisningen ska finnas tillgänlig för aktieägarna samt skickas till Stockholms Fondbörs och PRV (Patent- och registreringsverket).

Återbetalningsrätt
Rätt för vissa ej skattskyldiga till moms att återfå ingående moms.

Ä

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Äktenskap
Se Vigsel, jfr Registrering av partnerskap

Äktenskapscertifikat
Intyg som skattemyndigheten utfärdar för giftermål utomlands. Se även Vigsel.

Äktenskapsskillnad När en domstol dömt till äktenskapsskillnad eller upplösning av ett registrerat partnerskap (skilsmässa) sänds en underrättelse om domen till skattemyndigheten. Du som fått skilsmässa genom en dom i utlandet måste själv visa ett intyg om detta för att skilsmässan ska kunna registreras i folkbokföringen.

Ändrad beräkning
är detsamma som det som tidigare kallades jämkning. Ändrad beräkning av A-skatt innebär att skattemyndigheten räknar fram vilken skatt som du ska betala utifrån de inkomstuppgifter som du lämnar i ansökan.

Skillnaden mellan s.k. stående jämkning och ändrad beräkning av A-skatt är att en stående jämkning förutsätter att inkomstförhållandena är oförändrade eller så gott som oförändrade mellan åren, medan ett beslut om ändrad beräkning av A-skatt kan fattas när som helst under året, t.ex. på grund av större förändringar av inkomster eller avdrag, även tillfälliga förändringar.

Ö

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Å  Ä  Ö  

Ö-skatteränta
Se räntor

Ökade levnadskostnader
Om du haft ökade levnadskostnader p.g.a att du haft

 • ditt arbete förlagt till annan ort än din vanliga verksamhetsort och övernattat på denna andra ort
 • ett tillfälligt arbete på annan ort än din bostadsort och övernattat på denna andra ort
 • bostad och arbete på annan ort än där familjen i övrigt bor och detta beror på makes förvärvsarbete m.m.

kan du få avdrag i din deklaration.

Överföring
Gränsöverskridande transport inom EG:s momsområde av vara utan att varan byter ägare.

Överklagande (skatt)
Du kan överklaga skattemyndighetens taxeringsbeslut till länsrätten.

Överklagande (folkbokföring)

Överskjutande skatt
motsvaras numera i regel av begreppet "överskott på skattekontot" eller "preliminär skatt att återfå".

Övertrassera
Att övertrassera en kredit är att använda mer pengar än vad som finns på ett konto.